HĐ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ

09/01/2017
Kính gửi các Thầy Cô
 
Trân trọng kính mời các Thầy Cô tới tham dự buổi họp HĐ cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ
 
“Nghiên cứu xác lập điều kiện tối ưu cho thủy phân liên tục protein nấm men để ứng dụng trong công nghệ thực phẩm"
 
Của nghiên cứu sinh        : Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Chuyên ngành                :  Công nghệ Thực phẩm
Mã số                            :  62540101
 
Buổi họp sẽ tổ chức vào:
Thời gian: 9h00, ngày 11 tháng 01 năm 2017
Địa điểm: Phòng 318, C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội