Presentation of Prof. Dr. Michael Sauer, from Boku University, title “Metabolic Engineering for Sustainability”

05/12/2012
Bài trình bày :  “Biến đổi con đường trao đổi chất trong vi sinh vật cho sự phát triển bền vững”
với nội dung chính là sử dụng các chủng vi sinh vật đã được biến đổi chuyển hóa để sinh tổng hợp các axit hữu cơ cho sản xuất polymer.
Người trình bày: GS. TS Michael Sauer
Viện Nghiên cứu Ứng dụng Vi Sinh Vật, Trường Đại học BOKU, Viên, Cộng hòa Áo.
Thời gian: 9:30 sáng, thứ 4, ngày 12 tháng 12 năm 2012
Địa điểm: phòng 202, nhà C4, Trường ĐHBK Hà Nội
Kính mời các thầy cô quan tâm đến dự!
Viện CNSH-CNTP