List of students internship at Niigata University - G-DORM PROJECT - 2017

23/09/2017

List of students internship at Niigata University

G-DORM  PROJECT -  2017
 
No 
Photo Name Duration
1
Họ tên: Trần Thị Trang
Khóa: K58
MSSV: 20134080
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02

 
19/08-19/10/2017
 
2
Họ tên: Phùng Thị Thanh Trúc
Khóa: K58
MSSV: 20134202
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 01

 
19/08-28/08/2017
 
3 Họ tên: Kiều Sơn Tùng
Khóa: K58
MSSV: 20134391
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
 
19/08-28/08/2017