List of students internship at Niigata University - G-DORM PROJECT - 2017

23/09/2017
DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CNSH & CNTP ĐI THỰC TẬP TẠI
ĐH NIIGATA - DỰ ÁN G-DORM - 2017
 


Họ tên: Trần Thị Trang
Khóa: K58
MSSV: 20134080
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
Thời gian thực tập: 19/08-19/10



Họ tên: Phùng Thị Thanh Trúc
Khóa: K58
MSSV: 20134202
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 01
Thời gian thực tập: 19/08-28/08



Họ tên: Kiều Sơn Tùng
Khóa: K58
MSSV: 20134391
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
Thời gian thực tập: 19/08-28/08



Họ tên: Nguyễn Hải Vân
Nghiên cứu sinh (2015-2019)
MS: NCS15062
ĐT: 0984271279
Email: nguyenhaivan.181@gmail.com
Thời gian thực tập: 24/10/2017-23/12/2017