Tầm nhìn phát triển công nghiệp Sinh học đến năm 2030 qua 6 giải pháp của ĐH Bách Khoa Hà Nội

28/08/2019
<div style="text-align: justify;"><em>Chiều 27/8, trường Đại học B&aacute;ch Khoa H&agrave; Nội đ&atilde; tổ chức buổi tọa đ&agrave;m với sự c&oacute; mặt của &ocirc;ng Trần Việt H&ograve;a, Vụ trưởng Vụ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, đại diện Bộ C&ocirc;ng Thương c&ugrave;ng GS.Đinh Văn Phong &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đại học B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội v&agrave; đ&ocirc;ng đủ c&aacute;c giảng vi&ecirc;n của trường trong c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c nhau.</em><br />
<br />
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://sbft.hust.edu.vn/upload/images/8_1.%20Tin%20tuc%202019/6%20giai%20phap/a1.jpg" style="width: 800px; height: 600px;" /><br />
<em>Vụ trưởng Vụ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trần Việt H&ograve;a (&aacute;o trắng) tại&nbsp;<a href="http://sbft.hust.edu.vn/vi/news/category/135-gioi-thieu-chung.html?lang=vi&amp;news_category_id=80">Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển C&ocirc;ng nghệ Sinh học</a> -&nbsp;Trường ĐH B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội</em></div>

<p>T&oacute;m tắt những &yacute; ch&iacute;nh của Đề &aacute;n C&ocirc;ng nghiệp Sinh học ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương đến năm 2030 do Vụ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ chắp b&uacute;t, &ocirc;ng Trần Việt H&ograve;a nh&igrave;n nhận, giai đoạn vừa qua, Đề &aacute;n đ&atilde; triển khai qu&aacute; nhiều đề t&agrave;i mang t&iacute;nh học thuật, kh&ocirc;ng c&oacute; t&iacute;nh đột ph&aacute;. Việc đầu tư d&agrave;n trải trong khi nguồn kinh ph&iacute; từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước rất hạn chế, dẫn đến hiệu quả chưa cao.</p>

<p>Do đ&oacute;, trong định hướng đến năm 2030, quan điểm của&nbsp;<a href="http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/bo-cong-thuong-ban-hanh-de-an-to-chuc-cac-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-phat-trien-thi-truong-trong-nuoc-63723.htm" title="Bộ Công Thương ban hành Đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước"><strong>Bộ C&ocirc;ng Thương</strong>&nbsp;</a>l&agrave; tập trung nguồn lực cho c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu ứng dụng, nhằm thương mại h&oacute;a sản phẩm nghi&ecirc;n cứu, đưa sản phẩm ra thị trường. &ldquo;V&iacute; dụ ch&uacute;ng ta đưa ra mục ti&ecirc;u phải thương mại h&oacute;a được 10 sản phẩm, nhưng nếu chỉ 3 sản phẩm c&oacute; thể khả thi ch&uacute;ng ta cũng l&agrave;m, v&agrave; phải đi đến tận c&ugrave;ng sản phẩm, kh&ocirc;ng nhất thiết phải l&agrave;m đủ 10 sản phẩm m&agrave; kh&ocirc;ng hiệu quả&rdquo; &ndash; &ocirc;ng H&ograve;a n&oacute;i.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://sbft.hust.edu.vn/upload/images/8_1.%20Tin%20tuc%202019/6%20giai%20phap/a3.jpg" style="width: 800px; height: 600px;" /><br />
<em>Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm trọng điểm Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ sinh học</em></p>

<p>Trước c&aacute;c băn khoăn của c&aacute;c thầy c&ocirc; về những vướng mắc trong cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch, những kh&oacute; khăn trong việc kết nối với doanh nghiệp để t&igrave;m đối t&aacute;c sẵn s&agrave;ng chia sẻ rủi ro khi triển khai c&aacute;c sản phẩm từ qui m&ocirc; ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm ra sản xuất đại tr&agrave;&hellip; &ocirc;ng H&ograve;a cho rằng, quan điểm của Bộ C&ocirc;ng Thương l&agrave; kh&ocirc;ng &nbsp;thể ngồi chờ đến l&uacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch th&ocirc;ng tho&aacute;ng mới l&agrave;m, v&igrave; thế Bộ chỉ c&oacute; thể cố hết sức trong phạm vi quyền hạn của Bộ, đơn giản h&oacute;a c&aacute;c thủ tục để đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng doanh nghiệp v&agrave; nh&agrave; khoa học x&acirc;y dựng c&aacute;c nhiệm vụ thực sự hiệu quả.</p>

<p>L&agrave; một địa chỉ tin cậy của Bộ C&ocirc;ng Thương nhiều năm nay, trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp sinh học, Trường Đại học B&aacute;ch khoa c&oacute; hẳn Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm trọng điểm Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ sinh học, trong số 11 Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm trọng điểm v&agrave; 01 Viện C&ocirc;ng nghệ Sinh học &ndash; C&ocirc;ng nghệ Thực phẩm trong số 11 viện &ndash; trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu thuộc Trường.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://sbft.hust.edu.vn/upload/images/8_1.%20Tin%20tuc%202019/6%20giai%20phap/a4.jpg" style="width: 800px; height: 600px;" /><br />
<em>Đại học B&aacute;ch Khoa đề xuất 6 giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển Đề &aacute;n C&ocirc;ng nghiệp Sinh học ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương</em></p>

<p>Chia sẻ về định hướng ph&aacute;t triển của&nbsp;<strong>Trường Đại học B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội</strong>&nbsp;trong thời gian từ nay đến năm 2030, GS. Đinh Văn Phong cho biết, Trường sẽ lấy doanh nghiệp l&agrave;m trọng t&acirc;m với c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ sinh học &ndash; c&ocirc;ng nghiệp thực phẩm; quản l&yacute; chất lượng v&agrave; an to&agrave;n thực phẩm; c&ocirc;ng nghệ h&oacute;a &ndash; m&ocirc;i trường; Qu&aacute; tr&igrave;nh v&agrave; thiết bị. Đồng thời đề xuất 6 giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển Đề &aacute;n C&ocirc;ng nghiệp Sinh học ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương.</p>

<p>Sau khi c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu thảo luận về dự kiến Khung Đề &aacute;n ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp sinh học ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương đến năm 2030, Đo&agrave;n đ&atilde; đi thăm&nbsp;<strong>Viện C&ocirc;ng nghệ Sinh học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Thực phẩm</strong>, trực tiếp xem c&aacute;c sản phẩm c&ocirc;ng nghệ sinh học được sản xuất tại đ&acirc;y như nước mắm sản xuất từ phụ phẩm của t&ocirc;m đ&ocirc;ng lạnh; bia l&ecirc;n men trong chai, c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm DNA, ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm protein, ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm l&ecirc;n men&hellip;</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://sbft.hust.edu.vn/upload/images/8_1.%20Tin%20tuc%202019/6%20giai%20phap/a2.jpg" style="width: 800px; height: 600px;" /><br />
<em>Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c nghe giới thiệu hệ thống m&aacute;y m&oacute;c thiết bị trong c&aacute;c ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm của <a href="http://sbft.hust.edu.vn/vi/news/category/18-doi-ngu-can-bo-va-giang-vien.html?lang=vi&amp;news_category_id=13">Viện C&ocirc;ng nghệ sinh học - C&ocirc;ng nghệ thực phẩm</a></em></p>

<p><br />
Được biết, Bộ C&ocirc;ng Thương đang lấy &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c đơn vị cho Đề &aacute;n C&ocirc;ng nghiệp Sinh học ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương đến năm 2030. Vụ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Bộ C&ocirc;ng Thương sẽ tập hợp mọi &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p để ho&agrave;n chỉnh Đề &aacute;n tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt trong thời gian sớm nhất.</p>
Trong buổi tọa đ&agrave;m,&nbsp;<strong>&nbsp;Trường ĐH B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội đ&atilde; đề xuất 6 giải ph&aacute;p nhằm ph&aacute;t triển ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghiệp Sinh học ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương đến năm 2030:</strong></div>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0000ff;">1. Ph&aacute;t triển v&agrave; ứng d&ugrave;ng c&ocirc;ng nghệ enzyme v&agrave; vi sinh vật để sản xuất sản phẩm c&oacute; hoạt t&iacute;nh sinh học, n&acirc;ng cao gi&aacute; trị gia tăng ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp thực phẩm;</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0000ff;">2. Nghi&ecirc;n cứu thiết kế chế tạo v&agrave; sản xuất c&aacute;c hệ thống thiết bị, d&acirc;y chuyền đồng bộ phục vụ sản xuất c&aacute;c sản phẩm sinh học;</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0000ff;">3. X&acirc;y dựng hệ thống quản l&yacute;, kiểm so&aacute;t v&agrave; ph&aacute;t triển giải ph&aacute;p đảm bảo an to&agrave;n thực phẩm trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp chế biến;</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0000ff;">4. X&acirc;y dựng c&aacute;c trung t&acirc;m ươm tạo c&ocirc;ng nghệ sinh học c&ocirc;ng nghiệp;</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0000ff;">5. X&acirc;y dựng hệ thống quản trị sản xuất trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp chế biến;</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0000ff;">6. Ứng dụng giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ sinh học c&ocirc;ng nghiệp xử l&yacute; chất thải trong c&ocirc;ng nghiệp chế biến để kiểm so&aacute;t m&ocirc;i trường v&agrave; tạo th&agrave;nh c&aacute;c sản phẩm c&oacute; gi&aacute; trị gia tăng phục vụ trong lĩnh vực chăn nu&ocirc;i, trồng trọt.</span></p>

<div style="text-align: justify;"><br />
<em>Nguồn:&nbsp;<a href="http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/dh-bach-khoa-de-xuat-6-giai-phap-phat-trien-cong-nghiep-sinh-hoc-nganh-cong-thuong-64859.htm">Tạp ch&iacute; c&ocirc;ng thương</a></em></div>