Scientific seminar Septembre 2019

11/09/2019
<h2 style="text-align: center;"><span style="color:#0000cd;">Th&ocirc;ng b&aacute;o lịch seminar thường kỳ th&aacute;ng 9/2019 của Viện CNSH &amp; CNTP .</span></h2>
&nbsp;

<div style="text-align: justify;"><strong>Thời gian: 9h-11h</strong>&nbsp;<strong>ng&agrave;y thứ tư, ng&agrave;y 18/9/2019</strong><br />
<strong>Địa điểm: ph&ograve;ng họp Viện, 201-C4</strong><br />
&nbsp;<br />
Nội dung c&aacute;c b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh tại buổi seminar:</div>

<ol>
    <li style="text-align: justify;">Ph&acirc;n lập, tuyển chọn v&agrave;&nbsp;ứng dụng vi khuẩn lactic chịu mặn&nbsp;<em>Tetragenococcus halophilus</em>&nbsp;v&agrave;o l&ecirc;n men nước mắm.&nbsp;<em><strong>PGS. TS. L&ecirc; Thanh H&agrave;</strong></em></li>
    <li style="text-align: justify;">Thực phẩm chức năng từ nguy&ecirc;n liệu thực vật.&nbsp;<em><strong>TS. Nguyễn Trường Giang</strong></em></li>
</ol>

<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
K&iacute;nh mời&nbsp;c&aacute;c thầy c&ocirc; bố tr&iacute; thời gian tham dự.<br />
Tr&acirc;n trọng !<br />
<br />
Viện CNSH &amp; CNTP</div>