Trung thu của Fobic

11/09/2019
<h2 style="text-align: center;"><span style="color:#0000ff;"><strong>Trung thu của Fobic&hellip;</strong></span></h2>

<div style="text-align: justify;">Trung thu l&agrave; dịp đo&agrave;n vi&ecirc;n, l&agrave; khoảnh khắc gắn kết gia đ&igrave;nh. Một m&ugrave;a trung thu nữa đến - một m&ugrave;a trăng y&ecirc;u thương lại về. B&aacute;nh trung thu từ l&acirc;u đ&atilde; trở th&agrave;nh n&eacute;t độc đ&aacute;o kh&ocirc;ng thể thiếu trong ng&agrave;y Tết Thiếu nhi. Nhưng, để tạo ra đc những chiếc b&aacute;nh Trung thu ngon th&igrave; chẳng dễ d&agrave;ng ch&uacute;t n&agrave;o, nhất l&agrave; với người kĩ sư sinh phẩm, y&ecirc;u cầu để c&oacute; một chiếc b&aacute;nh đạt chuẩn c&agrave;ng khắt khe hơn nữa. Phải lựa chọn nguy&ecirc;n liệu tốt v&agrave; an to&agrave;n, người l&agrave;m c&oacute; kĩ thuật, đặt t&acirc;m huyết của m&igrave;nh v&agrave;o ch&iacute;nh sản phẩm đ&oacute;.<br />
&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://sbft.hust.edu.vn/upload/images/8_1.%20Tin%20tuc%202019/Fobic/S%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20b%C3%A1nh%20trung%20thu%20c%E1%BB%A7a%20CLB.jpg" style="width: 700px; height: 394px;" /></em></div>

<div style="text-align: center;"><em>B&aacute;nh Trung thu CLB FOBIC</em></div>

<div style="text-align: justify;"><br />
Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, nhiều năm nay, Fobic lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trong những ng&agrave;y Tết đo&agrave;n vi&ecirc;n ấy. Với mong muốn tất cả c&aacute;c bạn y&ecirc;u th&iacute;ch l&agrave;m b&aacute;nh, đặc biệt l&agrave; những bạn đang theo học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ Sinh học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ thực phẩm c&oacute; thể hiểu r&otilde; về quy tr&igrave;nh cũng như những nguy&ecirc;n tắc để c&oacute; được một chiếc b&aacute;nh Trung thu ngon, đảm bảo vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm, CLB Fobic đ&atilde; tổ chức tất cả 7 buổi học l&agrave;m b&aacute;nh Trung thu. C&aacute;c bạn tham gia phần lớn l&agrave; những sinh vi&ecirc;n đang theo học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ Sinh học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Thực phẩm trường ĐH B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội c&ugrave;ng rất nhiều c&aacute;c sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c y&ecirc;u th&iacute;ch việc l&agrave;m b&aacute;nh. B&ecirc;n cạnh việc dạy l&agrave;m loại b&aacute;nh truyền thống, năm nay, C&acirc;u lạc bộ c&oacute; th&ecirc;m hai b&aacute;nh mới l&agrave; b&aacute;nh nướng Đ&agrave;i Loan v&agrave; b&aacute;nh dẻo lạnh Singapore. Đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm mới được đưa v&agrave;o trong những buổi dạy. Tuy rằng c&aacute;c loại b&aacute;nh hiện đại c&oacute; kĩ thuật l&agrave;m phức tạp hơn nhưng thực sự c&aacute;c bạn Fobic đang l&agrave;m rất tốt. Hoạt động dạy l&agrave;m b&aacute;nh trung thu l&agrave; hoạt động truyền thống v&agrave; quan trọng của CLB Fobic, gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n nắm được c&ocirc;ng thức l&agrave;m b&aacute;nh, trau dồi th&ecirc;m những kĩ năng cũng như học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ &iacute;ch.<br />
&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://sbft.hust.edu.vn/upload/images/8_1.%20Tin%20tuc%202019/Fobic/Th%E1%BB%B1c%20h%C3%A0nh%20l%C3%A0m%20b%C3%A1nh%20trung%20thu.jpg" style="width: 700px; height: 394px;" /></div>

<div style="text-align: center;"><em>Buổi dạy thực h&agrave;nh l&agrave;m b&aacute;nh Trung thu</em><br />
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">&nbsp;Fobic lu&ocirc;n b&ecirc;n bạn để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất. B&ecirc;n cạnh việc dạy l&agrave;m b&aacute;nh, CLB vẫn sẵn s&agrave;ng nhận đơn từ kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; l&ograve;ng tin v&agrave;o c&aacute;c sản phẩm của Fobic. Việc n&agrave;y đ&ograve;i hỏi Fobic ng&agrave;y một ho&agrave;n thiện hơn, kh&ocirc;ng ngừng nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m t&ograve;i ra c&ocirc;ng thức ho&agrave;n hảo, l&agrave;m ra sản phẩm chất lượng, đ&aacute;p ứng được ti&ecirc;u chuẩn vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm. Hoạt động n&agrave;y r&egrave;n luyện c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Fobic c&oacute; th&ecirc;m kinh nghiệm tổ chức, quản l&iacute;, ... cũng như tăng t&iacute;nh gắn kết giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong CLB. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, nhiều năm nay, Fobic lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trong m&ugrave;a đo&agrave;n vi&ecirc;n ấy.</div>

<div style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh dạy v&agrave; l&agrave;m b&aacute;nh Trung thu c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; một trong những hoạt động quan trọng nhất của mỗi một nhiệm k&igrave; Fobic. Kh&ocirc;ng chỉ tạo cơ hội cho th&agrave;nh vi&ecirc;n được r&egrave;n luyện v&agrave; trau dồi, hoạt động ấy cũng hướng về lợi &iacute;ch của mỗi sinh vi&ecirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh sinh phẩm n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c bạn của Viện CNSH v&agrave; CNTP, trường Đại học B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội n&oacute;i ri&ecirc;ng.</div>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: right;"><strong>CLB Fobic</strong></div>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>