ĐHBKHN lọt vào top 801-1000 trong bảng xếp hạng TIMES HIGHER EDUCATION 2020

12/09/2019
<strong>19h ng&agrave;y 11/9/2019 theo giờ London (tức 1h s&aacute;ng ng&agrave;y 12/9 theo giờ H&agrave; Nội), Times Higher Education (THE) đ&atilde; c&ocirc;ng bố bảng xếp hạng c&aacute;c trường Đại học tốt nhất thế giới THE WUR (Times Higher Education World University Ranking), theo đ&oacute; ĐH B&aacute;ch Khoa H&agrave; Nội c&ugrave;ng với Đại học Quốc gia H&agrave; Nội&nbsp;</strong><strong>lọt v&agrave;o top 801-1000, Đại học Quốc gia TP HCM v&agrave;o top 1000+</strong><br />
&nbsp;
<div style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://sbft.hust.edu.vn/upload/images/8_1.%20Tin%20tuc%202019/fb_card.png" style="width: 700px; height: 368px;" /></strong></div>

<p>THE WUR được coi l&agrave; một trong những bảng xếp hạng độc lập v&agrave; c&oacute; uy t&iacute;n nhất, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c trường đại học dựa tr&ecirc;n 13 chỉ số chia l&agrave;m 5 nh&oacute;m:</p>

<p>- Đ&agrave;o tạo (chất lượng m&ocirc;i trường học tập v&agrave; giảng dạy): 30%;</p>

<p>- Nghi&ecirc;n cứu (năng suất, thu nhập v&agrave; danh tiếng): 30%</p>

<p>- Tr&iacute;ch dẫn (ảnh hưởng nghi&ecirc;n cứu): 30%</p>

<p>- Hiện diện quốc tế (thu h&uacute;t giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n v&agrave; hợp t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu quốc tế) 7,5%</p>

<p>- Nguồn thu từ hợp t&aacute;c với doanh nghiệp (Hiệu quả chuyển giao tri ​​thức): 2,5%</p>

<p style="text-align: justify;">Đ&aacute;nh gi&aacute; về bảng xếp hạng THE WUR, <strong>PGS. Ho&agrave;ng Minh Sơn</strong> &ndash; Hiệu trưởng nh&agrave; trường nhận định &ldquo;Hầu hết c&aacute;c bảng xếp hạng đều coi trọng c&aacute;c chỉ số đ&aacute;nh gi&aacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nghi&ecirc;n cứu m&agrave; &iacute;t đ&aacute;nh gi&aacute; s&aacute;t thực chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; t&aacute;c động x&atilde; hội. Trong bảng xếp hạng của THE th&igrave; c&aacute;c chỉ số năng suất, uy t&iacute;n v&agrave; ảnh hưởng nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; chiếm tới 60%, ngay cả ti&ecirc;u ch&iacute; chất lượng giảng dạy cũng lại căn cứ v&agrave;o quy m&ocirc; đ&agrave;o tạo tiến sĩ (8,25%) v&agrave; &yacute; kiến b&igrave;nh chọn của c&aacute;c học giả c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch cao về nghi&ecirc;n cứu (15%) tức một phần n&agrave;o đ&oacute; cũng gi&aacute;n tiếp phản &aacute;nh năng lực nghi&ecirc;n cứu. Nếu t&iacute;nh th&ecirc;m cả chỉ số về chuyển giao tri thức v&agrave; hợp t&aacute;c c&ocirc;ng bố quốc tế nữa th&igrave; c&oacute; thể n&oacute;i c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; li&ecirc;n quan trực tiếp hay gi&aacute;n tiếp tới nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; chiếm trọng số tới hơn 90%. Trong khi đ&oacute;, những chỉ số phản &aacute;nh s&aacute;t thực nhất chất lượng đ&agrave;o tạo như mức độ nỗ lực của người học, mức độ h&agrave;i l&ograve;ng của người học, tỉ lệ việc l&agrave;m của người tốt nghiệp, mức độ gia tăng thu nhập khi tốt nghiệp th&igrave; chưa thấy bảng xếp hạng uy t&iacute;n n&agrave;o đề cập tới. Đ&oacute; cũng l&agrave; một vấn đề ch&uacute;ng ta cần suy ngẫm khi x&acirc;y dựng chiến lược ph&aacute;t triển, cần phải quan t&acirc;m tới cả 3 nhiệm vụ cốt l&otilde;i trong sứ mạng của một trường đại học l&agrave; đ&agrave;o tạo, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; phục vụ cộng đồng&rdquo;.</p>

<p style="text-align: justify;">ĐHBK H&agrave; Nội rất vui mừng v&igrave; ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều trường ĐH của Việt Nam lọt v&agrave;o c&aacute;c bảng xếp hạng quốc tế, như vậy l&agrave; mục ti&ecirc;u c&oacute; 4 cơ sở Gi&aacute;o dục Đại học&nbsp;lọt v&agrave;o top 1000 thế giới theo Đề &aacute;n n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục đại học giai đoạn 2019 &ndash; 2025 (đ&atilde; được Thủ tướng ph&ecirc; duyệt) đ&atilde; đạt được sớm 6 năm. Trong thời gian tới, c&aacute;c trường đại học trong nước cần hợp t&aacute;c chặt chẽ, to&agrave;n diện v&agrave; hiệu quả hơn, thay v&igrave; cho đến nay chỉ ch&uacute; trọng hợp t&aacute;c quốc tế.</p>

<p style="text-align: right;">Theo <a href="https://www.hust.edu.vn/tin-tuc/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/-hbkhn-lot-vao-top-801-1000-trong-bang-xep-hang-times-higher-education-2020">hust.edu.vn</a></p>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>