Hướng dẫn đăng ký học tập tích hợp sau đại học

10/11/2019
Thực hiện đổi mới mô hình đào tạo trình độ đại học và sau đại học theo hướng đào tạo tích hợp và thực hiện đề án Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016-2021, Nhà trường thông báo hướng dẫn đăng ký học tích hợp các học phần sau đại học cho sinh viên của Trường như sau:
 
1. Mục đích: giúp sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học có thể học tích luỹ một số học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành tương ứng nhằm rút ngắn tổng thời gian học tập khi sinh viên có nguyện vọng tiếp tục học bậc thạc sĩ sau khi tốt nghiệp sau đại học.
 
2. Đối tượng: Sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo được xếp hạng trình độ từ năm học thứ ba trở lên được xếp loại học lực CPA và GPA trong học kỳ cuối cùng trước khi đăng ký học tích hợp từ khá trở lên .
 
3. Công nhận tín chỉ: Các tín chỉ đã được tích luỹ theo hình thức đăng ký học tích hợp có giá trị 5 năm tính từ thời điểm tích luỹ thành công, được công nhận và ghi vào bảng điểm khoá đào tạo thạc sĩ sau khi sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển và được công nhận là học viên sau đại học của Trường. 
Trường hợp học viên không theo học chương trình đào tạo sau đại học sẽ được Trường cấp chứng nhận tích luỹ học phần cho các học phần đã được tích luỹ.
 
4. Thủ tục đăng ký: Sinh viên đăng ký nguyện vọng học tích hợp (mẫu kèm thông báo) kèm minh chứng xếp hạng trình độ năm học và xếp loại học tập tại Viện đào tạo Sau đại học để được cấp mã quản lý và cấp tài khoản đăng ký học tích hợp các học phần từ tài khoản học viên trên hệ thống quản lý đào tạo của Trường. Sau khi được cấp tài khoản, sinh viên đăng nhập vào tài khoản tại địa chỉ http://sdh.hust.edu.vn/dkh/login.aspx và thực hiện đăng ký các học phần online trên website. Mỗi học kỳ, sinh viên được đăng ký học tích hợp tối đa 12 tín chỉ.
 
5. Thời gian thực hiện: Sinh viên đăng ký học tích hợp sau đại học vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm theo thông báo cụ thể về kế hoạch đăng ký học tập các khoá đào tạo sau đại học của Trường.

6. Tư vấn trực tiếp: sinh viên của Viện CNSH & CNTP có thể liên hệ với ban Cố vấn học tập (thường trực tại phòng 201B-C4) để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc về đăng ký học tích hợp

DonDangKyHocTichHop.pdf