Research Areas

 

Every year, the Department participated in the Department of Food Safety, Hygiene and Safety Testing Institute National Food Hygiene construction-related topics Quality Management: food safety, research and development methods fast analysis component residues in food insecure; at the same time, in coordination with the General Directorate for Standards and Quality, the National Codex Committee building national standards, recommended topics at all levels (Protocol, Ministry, city).

The research directions of the Department are:

Quality Management

 1. Điều tra khảo sát tình trạng nhiễm một số loại thuốc trừ sâu trên một số loại rau quả

 2. Phân tích mối nguy và nguy cơ an toàn thực phẩm; phân tích mối nguy trong chuỗi sản xuất thực phẩm

 3. Xây dựng và quản lý qui trình QC QA trong Công nghiệp thực phẩm

 4. Nghiên cứu phương pháp phân tích công cụ trong phân tích chất lượng sản phẩm thực phẩm

 5. Đánh giá việc áp dụng ISO 9000, HACCP, ISO 22000… tại các nhà máy chế biến thực phẩm: Thực trạng áp dụng ISO 22000 / HACCP / ISO 9001 tại các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

 6. Nghiên cứu phương pháp phân tích kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm

 7. Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm thực phẩm, nông sản và thủy sản theo tiêu chuẩn hiện hành

 8. Nghiên cứu phương pháp phân tích nhanh chất lượng thực phẩm

 9. Ứng dụng kỹ thuật Phân tích chuỗi giá trị trong việc giảm thiểu tổn thất và mất mát trong sản xuất nông nghiệp, bảo quản và chế biến thực phẩm 

Nghiên cứu phát triển khai thác và ứng dụng các hợp chất tự nhiên

 1. Nghiên cứu công nghệ thu nhận các chất chống ôxy hóa từ thực vật (trên một đối tượng cụ thể)

 2. Nghiên cứu công nghệ thu nhận các chất chlorophyll từ cây thực vật và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm

 3. Nghiên cứu xử lý hạt, vỏ quả chanh leo và ứng dụng trong thực phẩm

 4. Nghiên cứu thu nhận thành phần có hoạt tính sinh học từ dầu cám gạo

 5. Nghiên cứu hoạt tính sinh học và hoạt tính sinh khả dụng của một số hợp chất tự nhiên

 6. Nghiên cứu tách chiết chất màu tự nhiên từ thực vật và ứng dụng trong thực phẩm

 7. Nghiên cứu phối chế, xử lý nguyên liệu màu thực vật để tạo ra các tổ hợp chất màu mới

 8. Nghiên cứu sự biến đổi của một số loại quả nhiệt đới trong quá trình bảo quản lạnh/lạnh đông

 9. Nghiên cứu tách chiết catechin, anthocyanin từ lá chè Shan

 10. Nghiên cứu phát triển ứng dụng các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học trong thực phẩm 

Khoa học cảm quan

 1. Nghiên cứu cải thiện chất lượng mùi chè đen

 2. Nghiên cứu nhóm tiền chất tạo mùi trong chè

 3. Phân tích thói quen, hành vi người tiêu dùng (sản xuất) đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm hữu cơ… và ATTP

 4. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các đặc tính hóa lý và cảm quan của sản phẩm thực phẩm (trên 1 đối tượng sản phẩm cụ thể)

 5. Nghiên cứu xây dựng lexicon (bảng danh sách, định nghĩa, chất chuẩn và phương pháp đánh giá) các thuộc tính cảm quan của sản phẩm thực phẩm (trên 1 đối tượng sản phẩm cụ thể)

 6. Nghiên cứu sự khác biệt văn hóa trong lựa chọn và thị hiếu người tiêu dùng đối với sản phẩm thực phẩm.

 7. Nghiên cứu các phương pháp phân tích cảm quan nhanh ứng dụng trong Quản lý Chất lượng và Nghiên cứu Phát triển sản phẩm

 8. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp eye-tracking trong tìm hiểu tập tính của người tiêu dùng.

 9. Nghiên cứu các lỗi cảm quan của sản phẩm thực phẩm phục vụ cho công tác kiểm soát chất lượng: lỗi từ quy trình công nghệ, lỗi từ bên ngoài quy trình, bản chất hoá lý của lỗi, và cách thức kiểm soát