Từ tháng 6 – 10/2020, Viện CNSH & CNTP sẽ thực hiện việc đánh giá kiểm định chương trình đào tạo Kỹ thuật Thực phẩm theo chuẩn AUN-QA.
Thời gian: Từ 07:00 - 14:00 ngày 21 tháng 6 năm 2020 Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
In order to improve training & research capacity, and strengthen interdisciplinary cooperation in Quality Management and Food Safety, School of Biotechnology and Food Technology (Hanoi University of Science and Technology) in coordination with VinaCert Certification and Inspection Joint Stock Company is organizing a scientific conference on Quality Management and Food Safety QMFS 2019
The 14th Asian Biohydrogen, Biorefinery and Bioprocess Symposium ABBS 2019 “Innovation and technology towards a sustainable Bioeconomy”.
Date: 9.30AM, 14th, May, 2019 Location: Room 201A-C4