Học bổng Erasmus + Key Action 1 University of Agriculture Science & Veterinary Medicine (USAMV, Romania)
Học bổng khuyến học là học bổng thường niên của Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm trao tặng cho các bạn sinh viên có thành tích học tập cũng như hoạt động xuất sắc trong năm.