Faculty Directory

 

1. Dr. Phạm Tuấn Anh   - Head of the Department
2. Dr. Đỗ Biên Cương    - Vice Head of the Department
3. Ass Prof. Nguyễn Thị Xuân Sâm          
4. Prof. Nguyễn Văn Cách
5. Ass Prof. Tô Kim Anh
6. Ass Prof. Trần Liên Hà
7. Dr. Đặng Minh Hiếu
8. Dr. Nguyễn Liêu Ba
9. Dr. Phùng Thị Thủy
10. Eng. Nguyễn Thị Hoàng Mai
11. Eng. Bùi Thị Kim Hoa
12. M.Sc Nguyễn Thanh Hòa
13. M.Sc. Lê Thị Huyền
14. Dr. Nguyễn Liêu Ba (retired)