SEMINAR KHOA HỌC ĐẦU NĂM HỌC MỚI

21/09/2019
<div style="text-align: justify;"><em>Ng&agrave;y thứ tư 18/09/2019, sau 3 th&aacute;ng nghỉ h&egrave;, seminar khoa học của Viện CN Sinh học v&agrave; CN Thực phẩm đ&atilde; được khởi động lại với sự tham gia hết sức nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c thầy c&ocirc; trong Viện cũng như c&aacute;c bạn nghi&ecirc;n cứu sinh, học vi&ecirc;n cao học.</em><br />
&nbsp;</div>
Trước khi buổi seminar bắt đầu, c&aacute;c thầy c&ocirc; trong Viện đ&atilde; tham gia buổi Cafe s&aacute;ng với tinh thần thoải m&aacute;i, hữu nghị. Trong thời gian của buổi Cafe s&aacute;ng, PGS. TS. Chu Kỳ Sơn &ndash; Viện trưởng Viện CNSH-CNTP đ&atilde; c&oacute; lời mở đầu, khởi động lại chương tr&igrave;nh seminar của Viện sau một thời gian tạm dừng. Đồng thời, thầy Chu Kỳ Sơn cũng đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o những tin vui đến từ ph&iacute;a nh&agrave; trường cũng như từ c&aacute;c nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n của Viện: trường Đại học B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội lọt top 801-1000 trong bảng xếp hạng c&aacute;c trường đại học to&agrave;n cầu năm 2019 của Time Higher Education; tiếp đến l&agrave; nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n Biorefinery HUST &ndash; do TS. Phạm Tuấn Anh hướng dẫn - tham gia cuộc thi APEC Yes Challenge 2019 tại Đ&agrave;i Loan đ&atilde; gi&agrave;nh được giải nh&igrave;. Đ&acirc;y l&agrave; những t&iacute;n hiệu vui mừng, hứa hẹn một năm c&oacute; những kết quả nghi&ecirc;n cứu khoa học th&agrave;nh c&ocirc;ng của Viện CNSH-CNTP.

<div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://sbft.hust.edu.vn/upload/images/8_1.%20Tin%20tuc%202019/Seminar%20khoa%20h%E1%BB%8Dc/seminar_2019_09_1.jpg" style="width: 700px; height: 525px;" /></div>

<div style="text-align: center;"><em>PGS. TS. Chu Kỳ Sơn ph&aacute;t biểu trước c&aacute;n bộ Viện về kế hoạch seminar thường kỳ cho năm học mới</em></div>
<br />
Sau khi kết th&uacute;c phần Cafe s&aacute;ng, Bộ m&ocirc;n CN Sinh học đ&atilde; bắt đầu phần tr&igrave;nh b&agrave;y của m&igrave;nh. Đầu ti&ecirc;n, PGS. TS. L&ecirc; Thanh H&agrave; đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i tr&igrave;nh b&agrave;y về &ldquo;Ph&acirc;n lập, tuyển chọn v&agrave; ứng dụng vi khuẩn lactic chịu mặn <em>Tetragenococcus halophilus</em> v&agrave;o l&ecirc;n men nước mắm&raquo;. Đ&acirc;y l&agrave; một số kết quả thu được trong đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp Bộ của PGS. TS. L&ecirc; Thanh H&agrave;. Những chủng vi khuẩn sau khi ph&acirc;n lập đ&atilde; được ứng dụng v&agrave;o trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất nước mắm gi&uacute;p tạo n&ecirc;n những m&ugrave;i hương đặc trưng cho sản phẩm.<br />
&nbsp;
<div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://sbft.hust.edu.vn/upload/images/8_1.%20Tin%20tuc%202019/Seminar%20khoa%20h%E1%BB%8Dc/seminar_2019_09_2.jpg" style="width: 700px; height: 525px;" /></div>

<div style="text-align: center;"><em>&nbsp;PGS. TS. L&ecirc; Thanh H&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y kết quả đề t&agrave;i của m&igrave;nh</em><br />
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">Sau b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh của PGS. TS. L&ecirc; Thanh H&agrave;, TS. Nguyễn Trường Giang đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i tr&igrave;nh b&agrave;y về &laquo;&nbsp;Thực phẩm chức năng từ nguy&ecirc;n liệu thực vật&nbsp;&raquo;. Th&ocirc;ng qua b&agrave;i n&oacute;i n&agrave;y, thầy Giang đ&atilde; n&ecirc;u l&ecirc;n những vấn đề tổng quan về đồ uống l&ecirc;n men truyền thống probiotic tr&ecirc;n thế giới, trong đ&oacute; đi s&acirc;u v&agrave;o những nghi&ecirc;n cứu về chế biến đồ uống probiotic từ gạo lứt nảy mầm.<br />
&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://sbft.hust.edu.vn/upload/images/8_1.%20Tin%20tuc%202019/Seminar%20khoa%20h%E1%BB%8Dc/seminar_2019_09_3.jpg" style="width: 700px; height: 525px;" /></div>

<div style="text-align: center;"><em>TS. Nguyễn Trường Giang giới thiệu tổng quan về c&aacute;c đồ uống l&ecirc;n men truyền thống probiotic tr&ecirc;n thế giới</em><br />
&nbsp;</div>

<div style="text-align: justify;">Buổi seminar đầu ti&ecirc;n trong năm học mới của Viện đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; tốt đẹp. Những buổi seminar n&agrave;y l&agrave; những cơ hội gi&uacute;p c&aacute;c c&aacute;n bộ Viện hiểu r&otilde; hơn về những hướng nghi&ecirc;n cứu của đồng nghiệp, đồng thời gi&uacute;p c&aacute;c học vi&ecirc;n sau đại học của Viện trau dồi th&ecirc;m kiến thức của m&igrave;nh.</div>

<div style="text-align: right;"><br />
<strong>Nguyễn Ch&iacute;nh Nghĩa</strong><br />
&nbsp;</div>