Danh sách cán bộ

ThS. BÙI UYỂN DIỄM

Cán bộ phục vụ giảng dạy

Phòng: B4 Ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: diem.buiuyen (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. LÊ THANH HÀ

Giảng viên

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.lethanh@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. NGUYỄN THỊ XUÂN SÂM

Giảng viên

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: sam.nguyenthixuan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. CUNG THỊ TỐ QUỲNH

Giảng viên

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: quynh.cungthito (at) hust.edu.vn

Chi tiết

CN.NGUYỄN NGỌC VIỄN

Cán bộ phục vụ giảng dạy

Tầng 1, B4 Ngõ 15 Tạ Quang Bửu – Hà Nội

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: vien.nguyenngoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS. TS. TÔ KIM ANH

Nguyên giám đốc Trung tâm

Phòng 210-C4

Phone: +84-24 36231457

Fax: +84-24 38682470

Email: anh.tokim (at) hust.edu.vn

Chi tiết

Ths. PHẠM THỊ QUỲNH

Giảng viên Kỹ thuật

Phòng 208-C4 & 102-C10

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: quynh.phamthi@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS. TS. NGUYỄN THANH HẰNG

GIảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hang.nguyenthanh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. TRẦN LIÊN HÀ

Giảng viên

Phòng: C4-201

Phone: +84-24 3869 2764

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.tranlien (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS.TỪ VIỆT PHÚ

Giảng viên

Phòng 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: phu.tuviet (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS.LÊ THỊ LAN CHI

Giảng viên kỹ thuật

Phòng: 305-B1

Phone: +84-24 36231 457

Fax: +84-24 3868 2470

Email: chi.lethilan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. PHẠM NGỌC HƯNG

Giảng viên

P210-C4

Phone: +84-24 38682458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hung.phamngoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết