Danh sách cán bộ

TS. NGUYÊN LIÊU BA

Giảng viên

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ba.nguyenlieu (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS.PHẠM THANH HƯƠNG

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huong.phamthanh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. ĐỖ THỊ THU HÀ

Giảng viên kỹ thuật

Phòng: 307-B1

Phone: +84-24 36231 457 (808)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.dothithu (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. LÊ TUÂN

Giảng viên

Phòng: 208 - C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tuan.le1@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. PHAN THANH TÂM

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0118

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tam.phanthanh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. HOÀNG QUỐC TUẤN

Giảng viên

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tuan.hoangquoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS.LÊ NGỌC CƯƠNG

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.lengoc1 (at) hust.edu.vn

Chi tiết

Th.S LÃ THỊ QUỲNH NHƯ

Giảng viên

Phòng: 306-B1

Phone: +84-24 36231457 (máy lẻ 803)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: nhu.lathiquynh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. LƯƠNG HỒNG NGA

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: nga.luonghong (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. ĐẶNG MINH HIẾU

Giảng viên

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hieu.dangminh (at) hust .edu.vn

Chi tiết

ThS. NGUYỄN THỊ LAN ANH

Giảng viên

Phòng 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: anh.nguyenthilan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. TRẦN QUỐC TIỆP

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tiep.tranquoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết