Danh sách cán bộ

TS. NGUYỄN THỊ HẠNH

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hanh.nguyenthi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. NGUYỄN TIẾN HUY

Giảng viên

Phòng: 205B-C4

Phone: +84-989098182

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huy.nguyentien (at)hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. NGUYỄN TUẤN LINH

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: linh.nguyentuan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

Th.S. NGUYỄN THỊ HOÀI ĐỨC

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0118

Fax: +84-24 3868 2470

Email: duc.nguyenthihoai (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS.NGUYỄN THANH HÒA

Giảng viên

Phòng: 201b-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoa.nguyenthanh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. PHAN MINH THỤY

Giảng viên, Bí thư Liên Chi Đoàn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thuy.phanminh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. VŨ THỊ MINH HẰNG

Giảng viên

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax:

Email: hang.vuthiminh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. PHÙNG THỊ THỦY

Giảng viên

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thuy.phungthi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Tiến Cường

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.nguyentien1 (at) hust.edu.vn

Chi tiết

THS. LÊ THỊ HUYỀN

Giảng viên

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huyen.lethi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Văn Hưng

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hung.nguyenvan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

KS. NGUYỄN HOÀNG MAI

Giảng viên

Phòng: C4-201

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: mai.nguyenthihoang (at) hust.edu.vn

Chi tiết