Danh sách cán bộ

PGS.TS. HỒ PHÚ HÀ

Trưởng Bộ môn

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.hophu (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. VŨ THU TRANG

Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: trang.vuthu (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. CHU KỲ SƠN

Phó viện trưởng

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 2470

Fax: +84-24 3868 2470

Email: son.chuky (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS. TS. NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0118/19

Fax: +84-24 3868 2470

Email: phuong.nguyenxuan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS. TS. LÂM XUÂN THANH

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0118/19

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thanh.lamxuan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS. TS. NGUYỄN THANH HẰNG

GIảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hang.nguyenthanh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

GVCC.PGS. TS. LÊ THANH MAI

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: mai.lethanh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. PHAN THANH TÂM

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0118

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tam.phanthanh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. LƯƠNG HỒNG NGA

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: nga.luonghong (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. NGUYỄN THỊ HẠNH

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hanh.nguyenthi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

Th.S. NGUYỄN THỊ HOÀI ĐỨC

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0118

Fax: +84-24 3868 2470

Email: duc.nguyenthihoai (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Tiến Cường

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.nguyentien1 (at) hust.edu.vn

Chi tiết