Danh sách cán bộ

TS. PHẠM TUẤN ANH

Trưởng Bộ môn

Phòng: 201b-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: anh.phamtuan2 (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. ĐỖ BIÊN CƯƠNG

Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.dobien (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. TÔ KIM ANH

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 36231457

Fax: +84-24 38682470

Email: anh.tokim (at) hust.edu.vn

Chi tiết

GS. TS. NGUYỄN VĂN CÁCH

Giảng viên cao cấp

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cach.nguyenvan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. NGUYỄN THỊ XUÂN SÂM

Giảng viên

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: sam.nguyenthixuan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. TRẦN LIÊN HÀ

Giảng viên

Phòng: C4-201

Phone: +84-24 3869 2764

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.tranlien (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. NGUYÊN LIÊU BA

Giảng viên

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ba.nguyenlieu (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. ĐẶNG MINH HIẾU

Giảng viên

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hieu.dangminh (at) hust .edu.vn

Chi tiết

ThS.NGUYỄN THANH HÒA

Giảng viên

Phòng: 201b-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoa.nguyenthanh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. PHÙNG THỊ THỦY

Giảng viên

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thuy.phungthi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

THS. LÊ THỊ HUYỀN

Giảng viên

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huyen.lethi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

KS. NGUYỄN HOÀNG MAI

Giảng viên

Phòng: C4-201

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: mai.nguyenthihoang (at) hust.edu.vn

Chi tiết