Danh sách cán bộ

THS. LÊ THỊ HUYỀN

Cán bộ Kỹ thuật

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huyen.lethi@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. NGUYÊN LIÊU BA (nghỉ hưu năm 2019)

Giảng viên

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ba.nguyenlieu@hust.edu.vn

Chi tiết