Danh sách cán bộ

TS.NGUYỄN NGỌC HOÀNG

Trưởng Bộ môn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoang.nguyenngoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS.NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: trung.nguyenduc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

GVCC.TS.NGUYỄN MINH HỆ

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: he.nguyenminh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. PHẠM NGỌC HƯNG

Giảng viên

P210-C4

Phone: +84-24 38682458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hung.phamngoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS.PHẠM THANH HƯƠNG

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huong.phamthanh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS.LÊ NGỌC CƯƠNG

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.lengoc1 (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. TRẦN QUỐC TIỆP

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tiep.tranquoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. NGUYỄN TUẤN LINH

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: linh.nguyentuan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. PHAN MINH THỤY

Giảng viên, Bí thư Liên Chi Đoàn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thuy.phanminh (at) hust.edu.vn

Chi tiết