Staff's info

Assoc.Prof. VU THU TRANG

Deputy Head

Office: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: trang.vuthu@hust.edu.vn

Qualifications
 • 2010: Ph.D. Bioresource Science, Ehime University, Japan
 • 2007: Master, Master, Bioresource Science, Kochi University, Japan
 • 2005: Diploma, Microbiology and Biotechnology, UNESCO Post-graduate Inter-Universities Course in Biotechnology, Osaka University (Japan) and Mahidol University (Thailand)
 • 2003: Engineer, Food Technology, Hanoi University of Science and Technology (formerly Hanoi University of Technology), Vietnam
 • 2013: Certificate, Cacao and chocolate processing, Ghent University, Belgium
Professional experience
 • 2014-present: Deputy Head of Department of Food Technology, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam
 • 2003-present: Lecturer, Department of Food Technology, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam.
Teaching responsibilities
 • BF2023: Introduction to Food Science and Technology
 • BF4317 Food packaging
 • BF5250 Dairy technology
Research interests
 • Antimicrobial activities of essential oils and medical plants against pathogenic bacteria
 • Dairy technology
 • Maillard reaction in food
Projects
Principle Investigator
 • 2014-2015: Biodiversity, biosynthetic capabilities of antibiotics, anti-cancer agents of endophytic actinobacteria on medicinal plants. Ministry of Education and Training of Vietnam.
 • 2014: Investigating the hydrolysis conditions of sweet corn and applying on the corn milk processing. Hanoi University of Science and Technology.
 • 2013-2014: Elucidation of the functional property of aminoreductone and optimization of its production in the Maillard reaction. National Foundation for Science and Technology Development NAFOSTED.
Participant
 • 2011-2012: Exploration of antimicrobial substances extracted from seafood manufacturer byproducts using biological methods and its applicationin raw meat preservation. Ministry of Science and Technology.
Publications
Articles
International Journals
 • Son, C.K., Jun, L.WW., Tien, P.Q., Thuy, N.T.T., Phong, L.Q., Man, L.V.V.,Duy, L.N.D., Thien, D., Try, S., Sarter, S., Trang, V,T., Nhan, K.T., Waches, Y. Exploration de la biodiversité et innovations technologiques pou la qualityté et la sureté dé aliments. La Recherche Scientifique et ses interfaces disciplinaires, 2016.
 • Thi-Nhan Khieu, Min-Jiao Liu, Salam Nimaichand, Ngoc-Tung Quach, Son Chu-Ky, Quyet-Tien Phi, Thu-Trang Vu, Tien-Dat Nguyen, Zhi Xiong, Manik Prabhu Deene and Wen-Jun Li. Characterization and evaluation of antimicrobial and cytotoxic effects of Streptomyces sp. HUST012 isolated from medicinal plant Dracaena cochinchinensis Lour. Frontiers in Microbiology, số 6,(doi:10.3389/fmicb.2015.00574) (2015).
 • Vu Thu Trang, Nguyen Thi Hao, Vu Hong Son, Hiroyuki Ukeda, Tomoko Shimamura. Optimization of the process parameters for the formation of aminoreductone in the Maillard reaction using desirability methodology. Italian Journal of Food Science, 27 (3) 1-8, 2015
 • Hiroaki Takeuchi, Vu Thu Trang, Norihito Morimoto, Yoshie Nishida, Yoshihisa Matsumura, Tetsuro Sugiura. Natural products and food components with anti Helicobacter pylori activities. World J Gastroenterol 2014 July 21; 20(27): 8971-8978.
 • Trang V. T., Son V. H., Thanh L. X., Takeuchi H., Sarter S., Shimamura T., Ukeda, H.. Functional Properties of Maillard Reaction Products in Food: Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Pathogenic Bacteria. Food Science and Technology Research, 2013, 19 (5), 833-841.
 • Trang, V.T., Thanh, L.X., Sarter, S., Shimamura, T., Takeuchi, H. Study of the Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Pathogenic Bacteria in comparison with other antibiotics. International Journal of Biological Science and Engineering, 2013, 7 (12), 675-678.
 • Trang, V., Takeuchi, H., Kudo, H., A., Katsuno, S., Shimamura, T., Kashiwagi, T., Son, V.H., Sugiura, T. and Ukeda, H. In vitro antimicrobial activity of Amioreductone against pathogenic bacteria Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2011, 59, 8953-8960.
 • Trang, V., Shimamura, T., Kashiwagi, T., Ukeda, H. and Katsuno, S. Elucidation of mechanism of aminoreductone formation in the Maillard reaction of lactose. International Journal of Dairy Technology, 2011, 64 (2), 188-196.
 • Trang, V., Takeuchi, H., Kudo, H., Aoki, A., Katsuno, S., Shimamura, T., Sugiura, T. and Ukeda, H. Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Helicobacter pylori. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2009, 57, 11343-11348.
 • Trang, V., Kurogi, Y., Katsuno, S., Shimamura, T. and Ukeda, H. Protection riboflavin against photo-degradation by aminoreductone. International Dairy Journal, 2008, 18, 344-348.
     Vietnamese Journal
 • Cung Thị Tố Quỳnh, Vũ Thu Trang; “Antimicrobial activities of Vietnamese holy basil (Ocimum SanctumL.) essential oil against food-borne bacteria and fungi”; Journal of Science and Technology; Vol. 56(4A); 10/2018
 • Hai Van Nguyen, Thu Trang Vu, Son Chu-Ky, Samira Sarter; Interaction effects of Litsea cubeba essential oil and antibiotics on antibacterial activity against pathogenic bacteria in aquaculture; Journal of Science and Technology, 2017, Vol. 55 (5A), p. 66-73 
 • Pham Ngoc Lam, Dang Thi Thuy Duong, Vu Thi Hanh Nguyen, Chu Ky Son, Vu Thu Trang, Phi Quyet Tien; Distribution and antimicrobial activity of endophytic actinomycetes isolated from Litsea cubeba (Lour.) Pers. in northern provinces of Vietnam; Journal of Science and Technology, 2017, Vol. 55 (5A), p.160-168.
 • Nguyên,V.T.H., Linh, Đ.T.M., Thanh, L.X., Trang, V.T., et al. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 2016,12, 36-40.
 • Van, N.H., Nguyen, C.T.H., Trang, V.T., Tien, P.Q., Nhan, K.T., Sarter, S., Son, C.K. Antimicrobial activities and interaction effects of Vietnam Litsea cubeba (Lour.) pers essential oil and its endophytic actinobacteria. Journal of Science and Technology, Vol. 54 (4A) (2016), p.234-241.
 • Vu Thu Trang, Truong Thu Hang, Phung Thi Thuy. Investigate the antimicrobial activity of aminoreductone against food-isolated Listeria monocytogenes. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53 (4B) 2015, 215-221
 • Trang, V.T., Oanh, N.T. Nghiên cứu hoạt tính kháng Listeria monocytogenes của một số loại tinh dầu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2016, 101.
 • Vu Thu Trang, Le Thi Suong, Tran Thi Kim Tuyen, Vu Thi Hanh Nguyen, Quach Ngoc Tung, Khieu Thi Nhan, Chu Ky Son, Phi Quyet Tien. Antimicrobial activities of endophytic actinobacteria from Vietnamese Dracaena cochinchinensis LOUR. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2015, 53 (4B), 183-190.
 • Trang, V.T. Effects of Aminoreductone against the growth of food-borne bacteria in medium and milk. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2015, 53 (5), 606-614.
 • Trang, V.T., Hoa, N.T. Nghiên cứu hiệu quả kháng vi khuẩn Staphylococcus aureus khi sử dụng kết hợp các loại tinh dầu Việt Nam, 54 (4),417-424.
 • Trang, V. T. Ảnh hưởng của oxy trong phản ứng Maillard của Lactoza. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53 (3), 2015. 297-304
 • Trung, N.D., Trang, V.T., Tuấn, H.Q., Mai, N.T., Thao, N.T., Thanh, L.X. Nghiên cứu ảnh hưởng của trường xung điện tới khả năng sống sót của vi khuẩn trong sữa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5C), 2014, 74-78.
 • Trang, V.T., Son, C.K., Khang, H.T. Ngiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thủy phân ngô ngọt bằng chế phẩm Spezyme Alpha. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5C), 2014, 292-297.
 • Trang, V. T., Quỳnh, C. T. T., Sarter, S. Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của chất chiết từ nước và ethanol của cây cỏ lào (Chromolacna odorata) Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5A), 2014, 296-301.
 • Trang, V. T., Thanh, L.X., Sarter, S. Nghiên cứu hoạt tính kháng vi khuẩn khi sử dụng kết hợp tinh dầu Quế và Màng tang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5B), 2014, 417-422.
 • Tùng, Q. N., Nhàn, K.T., Son, C.K., Huyền, P.T., Nguyên, V.T.H., Phong, T.Q., Thành, N.T., Trang, V. T., Tiến, P.Q. Đa dạng di truyền của xạ khuẩn nội công sinh phân lập từ cây Quế tại tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5B), 2014, 577-582.
 • Tùng, Q.N., Nhàn, K.T., Sơn, C. K., Phong, T.Q., Tiến, P.Q., Trang, V.T. Đánh giá và sàng lọc xạ khuẩn nội cộng sinh trên cây Quế có khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2014, 12(2), 365-371.
 • Trang, V. T., Thanh, L. X., Takeuchi H., Sarter S. Study on antimicrobial and interaction effects of essential oils against food-related bacteria in vitro. Vietnamese Journal of Science and Technology, 2013, 51 (6 A), 23-28.
 • Trang, V. T., Van, N. H., Quynh, C. T. T. Antimicrobial activities of essential oil of Vietnamese Shiso (Perilla Frutescens) against food-borne bacteria. Vietnamese Journal of Science and Technology, 2013, 51 (6 A), 35-41.
 • Trang, V. T., Thanh, L. X. Effects of various factors on the formation of aminoreductone during the Maillard reaction. Vietnamese Journal of Science and Technology, 2013, 56 (1), 703-708.
 • Trang, V. T., Thanh, L. X. Protective ability of melanoidins on riboflavin photo-degradation. Vietnamese Journal of Science and Technology, 2013, 51 (2), 163-172.
 • Tran Thi Thu Trang, Vu Thu Trang, Lam Xuan Thanh. Investigation of antimicrobial activity of aminoreductone. Journal of Food and Nutrition Sciences, 2013, 9, 30-36.
 • Trang, V. T., Thanh, L. X. Quantification the formation of aminoreductone in Maillard reaction and application for control the Maillard reaction in food. Journal of Food and Nutrition, 2012, 8 (4), 105-111.
 • Trang V. T., Takeuchi H., Son V. H., Shimamura T., Ukeda, H.. Functional Properties of Maillard Reaction Products in Food: Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Journal of Science and Technology, 2011, 49 (1A).
 • Vu Thu Trang, Tomoko Shimamura, Hiroyuki Ukeda, Lam Xuan Thanh. Estimation of the extent of heat treatment in milk by monitoring the formation of D- Galactose. Journal of Food and Nutrition Sciences, 2011, 49, 303-308.
 
Conferences
 • Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Thảo, Tomoko Shimamura; Nghiên cứu sự tạo thành aminoreductone trong phản ứng Maillard và ứng dụng kiểm soát quá trình gia nhiệt trong công nghệ chế biến sữa; Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong Thực phẩm, trang 66-71 (10/2017)
 • Vũ Thu Trang, Truong Thu Hang, Nguyen Thi Thao. Effects of Aminoreductone against the growth of Listeria monocytogenes in medium and milk. The 5th Analytica Vietnam Conference, 29-30 March, 2017.
 • Nguyên, V.T.H., Linh, Đ.T M., Sơn, C.K., Trang, V.T., Tiến, P. Q. Phân loại, đặc tính sinh học của Streptomyces griseorubens LCQ8 nội cộng sinh phân lập trên cây quế tại Lai Châu. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần 2 về nghiên cứu và giảng dạy sinh học tại Việt Nam, 2016, 587-594.
 • Trang, V. T. Antimirobial activity of aminoreductone against induced gastrogenic cancer Helicobacter pylori. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, 2013, 743-746.
 • Trang, V. T., Sarter, S., Thanh, L. X., Takeuchi, H. Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Pathogenic Bacteria. 11th Maillard reaction sysmposium, Nancy, 2012.
 • Trang, V. T., Thanh, L. X., Takeuchi, H. Study of Antimicrobial Activity of Aminoreductone against the Antibiotic Susceptibility and Resistant Pathogenic Bacteria: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Staphylococcus aureus, IPCBEE vol. 39 (2012) © (2012) IACSIT Press, Singapore, 183-187.
 • V.T. Trang, V. H. Son, T. Shimamura, T. Kashiwagi, H. Ukeda, S. Katsuno, T. Sugiura, H. Takeuchi. In vitro antimicrobial activity of Amioreductone against pathogenic bacteria Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The American Society for Microbiology, Louisiana, USA, 2011.
 • Trang, V., Takeuchi, H., Kudo, H., Aoki, A., Katsuno, S., Shimamura, T., Sugiura, T. and Ukeda, H. Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Helicobacter pylori. The American Society for Microbiology, San Diego, USA, 2010.
 • Trang, V., Kurogi,Y., Katsuno, S., Shimamura,T. & Ukeda, H. The liberation of galactose during the formation of aminoreductone in the Maillard reaction. Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry, Tokyo, 2007.
 • 黒木、Vu Thu Trang, 勝野、島村、受田。アミノレダクトンのリボフラビン光酸化抑制効果。日本農芸化学会、東京、2007. ISSN: 0916-8451.
 • Trang, V. & Impoolsup, A. Preliminary study on chemical profile of Satho-Thai traditional alcoholic beverage. The 13th of Regional Symposium on Chemical Engineering. Singapore, 2006.
 • Trang, V., Boonchird, C. & Impoolsup. The formation and alteration of components during Thai rice wine processing. Proceedings of the 20th scientific conference Hanoi University of Technology. Hanoi, 2006.