Staff's info

Dr. NGUYEN THI HANH

Lecturer

Office: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hanh.nguyenthi@hust.edu.vn

Qualifications
 • 2018: PhD, Food Technology, Hanoi University of Science and Technology
 • 2009: Master, Food Science, Hanoi University of Science and Technology (formerly Hanoi University of Technology), Vietnam
 • 2007: Engineer, Food Technology, Hanoi University of Science and Technology (formerly Hanoi University of Technology), Vietnam
Professional experience
 • 2007-present: Lecturer, Department of Food Technology, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam.
 • 7/2013-8/2013: Fellow, Minho University, Portugal
Teaching responsibilities
 • BF5460: Vegetable and fruit technology
 • BF4217: Food Refregation technology
 • BF4219: General Food technology
 • BF3813:  Food preservation
Research interests
 • Fruit preveration techniques researching
 • Developing of fruit water processing techniques
 • Fruit preveration techniques researching by refregation technology
Projects
Principle Investigator
 • 2014: Litchi Preveration techniques researching, Hanoi University of Science and Technology
 • 2015: Isolating, identifying microoganisms in Ninh Thuan grapes, Hanoi University of Science and Technology
 • 2016: Study on pretreatment of Ninh Thuan grapes with organic acid applied in preservation technology using controlled atmosphere (CA), Hanoi University of Science and Technology
Participant
 • 2009-2010: Determination of technology parameters and process to preserve fruits by chitosan films, Ministry of Education and Training of Vietnam
 • 2012-2013: Litchi water processing techniques researching, Hanoi University of Science and Technology
Articles
 • Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng. Stability of Betacyanin in Red Dragon Fruit (Hylocereus Polyrhizus) Juice Obtained from Lap Thach, Vinh Phuc Province. Journal of Science and Technology 140 (2020)
 • Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Hưng. Effect of Exogenous Ethylene Gas During Ripening Process on “Thach That” Persimmon Quality. Journal of Science and Technology 137 (2019) 094-099
  Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga. Ảnh hưởng của thời gian xử lý axit xitric tiền bảo quản  đến một số đặc tính lý hóa của quả hồng Thạch Thất. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 13: 62 - 69 (2019) ISSN: 1859-4581
 • Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga. Nghiên cứu chế độ bao gói, bảo quản quả hồng Thạch Thất sau thu hoạch. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 9: 87-95 (2019) ISSN: 1859-4581
 • Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian bảo quản quả hồng Thạch Thất. Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam 16: 998 - 1004 (2019) ISSN: 1859 – 0004
 • Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga. Ảnh hưởng của độ chín thu hái đến một số đặc tính lý hóa của quả hồng Thạch Thất. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn 5: 35 - 41 (2019) ISSN: 1859-4581
 • Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Phương; “Ảnh hưởng của nồng độ khí CO2 đến tỷ lệ rụng quả trong quá trình bảo quản quả nho xanh Ninh Thuận (NH 01- 48) bằng phương pháp điều chỉnh khí (Controlled Atmosphere – CA)”; Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn; số 3+4, trang 145-149; 2/2018
 • Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Anh Tuấn, Hồ Phú Hà, Nguyễn Xuân Phương (2017) Research on influencing factors of conntrolled atmosphere (CA) on Ninh Thuan green grape (NH01-48) quality in storage process. Science and technology journal of Agriculture and Rural development, No 13/2017, pp.56-64
 • Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Anh Tuấn, Hồ Phú Hà, Nguyễn Xuân Phương (2017) Optimization of technological parameters for preservation of Ninh Thuan green grapes (Nh01-48) by controlled atmosphere (CA). Science and technology journal of Agriculture and Rural development, No 16/2017, pp.53-59
 • Nguyễn Thị Hạnh, Hồ Phú Hà, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Phương (2017) Application of lactic acid in preservation of Ninh Thuan green grapes NH01-48. Vietnam Journal of Science and Technology, Vol.55, No.5A, October 2017, pp.116-124
 • Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Phương (2017) Effects of carbon dioxide concentration on rate of shedding fruits in preseration of Ninh Thuan green grapes (NH 01-48) by Controlled Atmosphere (CA) method. Science and technology journal of Agriculture and Rural development, No. 3+4/2018, pp.145-149
 • Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hưởng, Hồ Phú Hà, Nguyễn Xuân Phương, Phạm Anh Tuấn (2016) Inhibition of bacteria isolated from Ninh Thuan grapes by organic acids. Jounal of Science and Technology VietNam. Vol. 54 – No.4A/2016, pp. 290-297
 • Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Phương (2016) Research and development of production processes high quality litchi water. Jounal of natural resources and environment.  No. 11(241), 6/2016, pp.30-32
 • Phạm Anh Tuấn, Nguyen Thi Hạnh, Tống Thị Quỳnh Anh. 2013. Optimization of technology parameters to preserve Cat Hoa Loc mango by controlled atmosphere method. Jounal of Science and Technology VietNam. Vol.51, No.6A, 2013
Conferences
 • Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Mạnh Hiểu, Phạm Thị Thanh Tĩnh, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị  Hạnh (2018). Kết quả nghiên cứu phát triển kỹ thuật CA (Controlled Atmosphere) và MAP(Modified Atmosphere packaging) ứng dụng trong bảo quản rau quả tươi. Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Nhà xuất bản thanh niên. pp.200-207
 • Nguyễn Thị Hạnh, Hồ Phú Hà, Mẫn Thị Phương Anh, Nguyễn Xuân Phương, Phạm Anh Tuấn. Potential use of organic acids for inhibition of fungi isolated from Ninh Thuan grape. Chemistry technology and Enviromental towards sustainable development Conference. HaNoi University of Science and Technology Publishing House, 11-2015.
Books
 • Pham Anh Tuan, Vu Thi Nga, Nguyen Thi Minh Nguyet, Nguyen Manh Hieu, Nguyen Thi Hanh. Subchapter 12.1.2.2.2: Preservative Technology for Some Vietnamese Fruits and Vegetables by Using Controlled Atmosphere (CA) and Modified Atmosphere Packaging (MAP). Gases in Agro-food Processes. pp: 608-615, ISBN: 9780128124659
 • Hà Văn Thuyết, Cao Hoàng Lan, Nguyễn Thị Hạnh, 2013. Vegetable and Fruit technology, Hanoi University of Science and Technology Publishing House