Staff's info

Assoc.Dr. TRAN LIEN HA

Lecturer

Office: 201 - C4

Phone: +84-24 3869 2764

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.tranlien@hust.edu.vn

Qualifications
 • 2004: PhD Gifu University Japan
 • 1995: Master Gent University Belgium
 • 1986: Engineer, Hanoi University of Science and Technology
Professional experience
 • 2007-present: Associate Prof. PhD, Senior Lecturer, School of Biotechnology- Food Technology
 • 2004-2007: PhD, Senior lecturer School of Biotechnology- Food Technology
 • 1986-2004 Staff, lecturer, School of Biotechnology- Food Technology
Teaching responsibilities
 • BF3012: Microorganisms in Food
 • BF3116: Genetic engineering
 • BF5182: Microbial Technology (master program)
 • BF6132: Recombinant Protein  (master program)
 • BF7010: Trend for Biotechnology (PhD program)
Research interests
 • Cloning and expression gene
 • Bioactive compounds from microorganisms
 • Waste treatment
 • Biopolymer
Projects
Principle Investigator
 • Application of patent ”Adjustable tank incorporated with five functions for biological treatment of wastewater” for wastewater treatment of rice noodle and cellophane noodle processings at Me hamlet, Tan Hoa commune, Hung Ha District, Thai Binh Provine.(Ministry of Science and Technology). Assoc Prof. Tran Lien Ha, 2012-2014.
 • Apply biotechnology for increasing production from Canna edulis of traditional village ĐT.08.17/CNSHCB Ministry of industry and trade (2017-2018).
 • Production and application of enzyme for bread making processing (Hanoi Department of Science and Technology). .2012-2013.
 • Research on the production of functional food from soybean (Hanoi Department of Science and Technology). Assoc. Prof. Tran Lien Ha, 2009-2010.
Participation
 • Research on domestic waste treatment with odour control suitable for Vietnam condition. Ministry of Science and Technology  KC.08.17/16-20,  2017-2020
 • Apply inventor number 7430 for Leachate treatment (SHTT.TW.23-2018),
 • Application microbial technology and energy-saving system for domestic wastewater treatment (Ministry of Science and Technology).
 • Application of Aspergillus oryzae and Bacillus subtilis for producing preparates containing bioactive compounds from black beans for the antidiabetic purpose (Ministry of Agriculture and Development of Rural Area) 2009-2010
 • Research on application of microbial enzymes for synthesizing and obtaining functional peptides inhibiting Angiotensin Converting Enzyme Inhibitory Peptides-ACEIP from casein. (Belong to project “Research on technology of functional food by using microorganisms”) (Ministry of Science and Technology). 2008-2009
 • Research on ding and manufacturing equipment of multi-mixing in the mixer drum set Hanoi Department of Science and Technology projects 2007-2008
Patents and solutions 
Patents
 • Prof. Dr. Nguyen Van Cach, Associate Prof, Tran Lien Ha, Sáng chế quốc tế: Số 21681: Bể xử lý rác hiếu khí (CHXHCNVN, ngày 12/08/2019) và  Số: WO 2019/237134 (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), ngày 09/01/2020)
Solutions
 • PGS. Nguyễn Văn Cách, PGS. Trần Liên Hà, Thiết bị trộn ly tâm đồng tốc bốn cấu tử. 11/5/2012.
Publications
Books
 • Tran Lien Ha, General microorganisms in food Science and Technology Publishing House 2007
Articles
 • Nguyễn Chí Dũng, Đặng Thị Thu, Trần Văn Anh, Trần Liên Hà (2015). Ứng dụng chế phẩm axit poly gamma glutamic để cải thiện chất lượng cảm quan nước cam Tạp chí khoa học công nghê 26 (2015)50-53
 • -Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng (2015) Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng lên men axit lactic từ cellobiose Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 4 Đà Lạt 11/2014, 203-208
 • -Nguyễn Chí Dũng, Đặng Thị Thu, Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà (2015) Tối ưu hóa các điều kiện sinh tổng hợp axit poly gamma glutamic từ chủng vi khuẩn Bacilluss subtilis B5. Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 4 Đà Lạt 11/2014, 239-246
 • -Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Văn Cách,Đào Văn Minh, Trần Liên Hà, (2015) Năng cao sản lượng axit poly gamma glutamic của chủng vi khuẩn Bacilluss subtilis B5 bằng nguồn cacbon và nito. Tạp chí khoa học công nghê 28 (2015) 48-50
 • -Đỗ Thị Thúy Hằng, Trần Liên Hà, Nguyễn Như Ngọc (2015) Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân giải tinh bột trong nước thải làng nghề sản xuất và chế biến tinh bột. Tạp chí khoa học công nghê 28 (2015) 57-60
 • -Ngô Thi Anh Vân, Trần Liên Hà, Phí Thị Thanh Mai, (2015). Một số yếu tố ảnh hưởng đến vi khuẩn Lactobacillus plantarum S5 có khả năng lên men sản xuất axit lactic từ xellobioza Nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN 1859-45812015, 19, 120-124
 • -Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng (2015) Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trinhfleen men sinh tổng hợp axit lactic của chủng Lactobacillus fermentum Y6 từ xylose Tạp chí Khoa học và công nghệ ISSN0866708 2015, 53 (4b) 282-289
 • -Nguyễn Chí Dũng, Đặng Thị Thu, Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà (2016) Nghiên cứu ứng dụng polygamma glutamic axit trong cải thiện chất lượng  giò lụaTạp chí khoa học công nghệ Việt Nam ISSN1859-47942016 4 (4) 60-64
 • -Nguyễn Thị Mai Phương, Lê thị Kim Tuyến, Bạch Khánh Hòa, Trần Liên Hà, Richard D. Mỏgan (2016) Nghiên cứu sự đa dạng các gen phân lập từ tự nhiên tương tự gen ORF8180 thuộc họ HauI Tạp chí Y học Việt Nam ISSN;1859-18682016 tập 443 tr 60-64
 • - Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Trương Thành Luân Nghiên cứu điều kiện lên men axit lactic của Lactobacillus plantarum HC2 và Lactobacillus fermentum Y6 từ dịch thủy phân rơm rạ. Nông nghiệp và PT NT Số 291, 2016,  tr 83-89
 • - Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Thạch Thị Quyên. Tối ưu hóa quá trình lên men axit lactic từ cellobiose của chủng Lactobacillus plantarum  HC2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật Số 114, 2016,  tr 118-125
 • - Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà, Phạm Thị Thùy Giang. Microbiological characterization and potential application of indigenous B. methylotrophycus Ba1 in handling of Canna edulis, Ker procesing craft villigae waste water Journal of Forest Science and Technology Số 5, 2016, tr 3-9
 • - Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Cách,  Phạm Thị Thùy Giang,Trần Liên Hà. Nghiên cứu chế tạo chế phẩm vi sinh xử lý nước thải làng nghề chế biến tinh bột dong riềng từ các chủng Bacillus bản địa. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 8, 2017, tr 82-88
 • - Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Cách, Lê Thị Lan, Trần Liên Hà Nghiên cứu tái sứ sụng bã thải dong riềng để nuôi trồng nấm sò trắng Pleurotus Florida Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam Số 5(16) 2017, 54-58
 • -  Nguyễn Thị Thu, Trần Liên Hà, Nguyễn Chí Dũng (2018). Tuyển chọn, định tên và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến chủng vi khuẩn lactic sinh tổng hợp cellulase cao có hoạt tính probiotic. ạp chí công nghệ sinh học lâm nghiep 1, 11-18
 • - Vũ thị Dinh, Phan Thị Thu Nga, Hoàng Trung Doãn, Trần Liên Hà (2018) Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn chịu nhiệt độ cao thích nghi dải pH rộng có hoạt tính cellulase cao và bước đầu ứng dụng xử lý nước thai nhà máy giấy. Tạp chí công nghệ sinh học lâm nghiep 1, 3-10
 • Tran Lien Ha, Miho Kakihara, Kouhei Mizuno, Kenji Sonomoto and Ayaaki Ishizaki (1997) Characterization and purification of catalase of Pediococcus sp. ISK-1 isolated from Nukadoko, the bed of fermented rice bran, Annual report of IC Biotech, Osaka 20, p.165-171.
 • Kouhei Mizuno, Miho Kakihara, Mamiko Kohno, Tran Lien Ha, Kenji Sonomoto and Ayaaki Ishizaki (2000)  Catalase of Staphylococcus warneri ISK-1 isolated from Nukadoko J. Fac. Agr. Kyushu Univ. 44, p. 329-338.
 • Kouhei Mizuno, Daisuke Fukuda, Miho Kakihara, Mamiko Kohno, Tran Lien Ha, Kenji Sonomoto and Ayaaki Ishizaki (2000). Purification and gen cloning catalase from  Staphylococcus warneri ISK-1. Food science and Technology research 6 (4) 324-329.
 • Tran Lien Ha Processing of Vietnamese traditional soft noodle (Bun) and some characteristics of it. Conference of traditional fermented food by microorganisms of Southern East Asia, Tokyo, Japan, Proceeding147-148, 2000
 • L. H. Tran and H. Nagano (2002) Isolation and Characteristics of Bacillus subtilis CN2 and its collagenase production. J. Food Science, 67 (3) p. 1184-1187
 • Tran, L.H., Kitamoto, N., Kawai, K., Takamizawa, K., Suzuki, T. (2004) Cloning and expression of an NAD+-dependent xylitol dehydrogenase gene (xdhA) of Aspergillus oryzae. J. Biosci. Bioengi. 97 (6) 419-422
 • Tran, L.H., Yogo, M.; Ojima, H.; Idota, O.,  Kawai, K., Suzuki, T. and  Takamizawa, K.(2004) The production of xylitol by enzymatic hydrolysis of agricultural wastes; Biotechnol. Bioprocess. and Eng. 9, 223-228.
 • Uchida H., Kondo D., Yamashita S., Tran L.H., Nagano H. and Uwajima T. (2004). Purification and properties of a protease produces by Bacillus subtilis CN2 isolated from a Vietnamese fish sauce. World journal of microbiology and Biotechnology 20 578-582.
 • Suzuki, T. Tran, L.H., Yogo, M , Idota, O.,  Kitamoto, N., Kawai, K., Takamizawa, K., (2005) Cloning and expression of an NAD+-dependent L- arabinitol 4-dehydrogenase gene (ladA) of Aspergillus oryzae. J. Biosci. Bioengi. 100 (4) 472-474.
 • Tran Lien H. (2006). Determination of assimilable organic carbon in drinking water Journal of Science and Technology  Vol 55 117-120.
 • Lien Ha Tran, Noriyuki Kitamoto, Kazuhiro Takamizawa, Osamu Idota,Tohru Suzuki. Disruption of an NAD+-dependent xylitol dehydrogenase gene (xdhA) of Aspergillus oryzae. Journal of Science and Technology Vol 45 456-462 (2007).
 • Tran Lien Ha. Multiple xylitol dehydrogenase system of Aspergillus oryzae. Journal of Science and Technology Vol 45 509-516 (2007).
 • Lê Phương Thảo, Trần Liên Hà. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của chủng Bacillus subtilis CN2. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn  2007, số 12+13, 74-79
 • Trần Liên Hà Nghiên cứu đặc tính của enzym xylitol dehydrogenase của Aspergillus oryzae tái tổ hợp trong Escherichia coli BL21-AI Tạp chí khoa học và công nghệ 6 trường đại học 61, 102-106, 2007
 • Trần Liên Hà, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn nitrat hóa để ứng dụng trong xử l‎ý nước hồ ô nhiễm, Tạp chí khoa học và công nghệ 45, 109-115, 2007
 • Trần Liên Hà, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Văn Cách. Nghiên cưu đặc tính của   Bacillus subtilis TH2 trong sinh tổng hợp chất kìm hãm enzym chuyển hóa angiotensin. Tạp chí công nghệ sinh học Vol 8,871-878, 2010
 • Trần Liên Hà, Nguyễn Thị Thương Thương, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Cách. Phân lập, tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng sinh enzym xylanase cao và một số đặc tính của chủng.Tạp chí công nghệ sinh học Vol 8, 879-884, 2010
 • Tran Lien Ha, Nguyen Thi Ngoc Nga. (2013). Cloning and expression gene of Aspergillus niger C1 in E. coli BL21. Journal of Science and Technology 51 (1) 73-80
Conferences
 • Tran L.H. and Nagano H. Purification and properties of collagenase from Bacillus subtilis CN2. Vol 1 203-207. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2h 2005. Hanoi.
 • Phan Thanh Tam, Ha Hai yen, Do Thi Hanh, Tran Lien Ha. Study on the antimicrobial activity of lactic acid bacteria isolated from nem chua (Vietnamese fermented meat). Vol 1  115-120. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2h 2005. Hanoi.
 • Phan Thanh Tam, Do Thi Hanh, Tran Lien Ha, Hoang Dinh Hoa. Isolation and characterization of Lactobacillus plantarum H1.40, from Vietnamese traditional fermented meat (Nem chua). Vol 1  121-125. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2h 2005. Hanoi.
 • Tran Lien Ha. Determination of assimilable organic carbon (AOC) in drinking water. Vol 1  126-130. Proceeding of Regional symposium on chemical engineering 2005 November 30th- December 2nd 2005. Hanoi.
 • Tran Lien Ha, Nguyen Van Cach, Nguyen Thi Hang, Nguyen Thanh Hoa. Isolation and characterization of Lactobacillus plantarum NC13 producing angiotensin-converting enzyme inhibiting peptides. Proceeding of the second international conference on the development of biomedical engineering in Vietnam, 236-241
 • Tran Lien Ha. Strategies for waste treatment in small and medium enterprises and micro-enterprises in agriculture sector. Proccedings of workshop " Enhance capacity of small and medium enterprises in agricultural setor of  APEC economic". December 2007.
 • Tran Lien Ha , Do Tien Anh, Nguyen Van Cach. Bioremediation-polluted surface water treatment. International conference “ Water supply and water quality” 20/6-23/6/2010 Kolobrzeg Poland Vol 1, 277-284
 • Tran Lien Ha, Nguyen Van Cach. Present status of water environment in Hanoi and some solution for this situation. Forum of Environment and Public health Issues in Asian Mega-cities Seoul 2-3 December 2010, p 17-25