Staff's info

Dr. NGUYÊN LIÊU BA (retired 2019)

Lecturer

Office: 201b-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ba.nguyenlieu@hust.edu.vn

Qualifications
 • 2001: PhD, Hanoi University of Science and Technology
 • 1995: Master, Hanoi University of Science and Technology
 • 1985: Engineer, Moscow State University of Food Production, Russian
Professional experience
 • 1985 - present: Lecturer, HUST, Vietnam
 • 1985 – 1995: Researcher, Biotechnology Centre, HUST, Vietnam
Teaching responsibilities
 • BF 3111: Fundamentals in Microorganism
 • BF2013, BF3112: Practice of Micraobiology
 • BF 5120: Bio-fertilizer Technology
Research interests
 • Đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus và Lactobacillus có khả năng ứng dụng để xử lý môi trường nuôi tôm cá
 • Nghiên cứu tạo chế phẩm Bioche và đánh giá tác dụng của chế phẩm đến môi trường nước nuôi tôm cá
Projects
Principle Investigator
 • Research on raw meat preservation (pork, beef, chicken) by biological preparation containing nisin and organic acid (Hanoi Department of Science and Technology).
Publications
 • Phan Thanh Tâm, Nguyễn Liêu Ba, Nguyễn Thị Tâm. Nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt bằng chế phẩm nisin riêng rẽ và kết hợp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam. Tập 49 (6A), 2011, 65-72.