Thông tin cán bộ

TS. Nguyễn Tiến Cường

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.nguyentien1@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2014: Tiến sĩ, Công nghệ vi sinh và enzym, Viện quốc gia về khoa học ứng dụng, Toulouse, Pháp
 • 2011: Thạc sĩ, Sinh học – Y tế, SupAgro Montpellier, Pháp
 • 2010: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2016: Giảng viên, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2014-2015: Thực tập sinh sau Tiến sĩ, Phòng thí nghiệm công nghệ hệ thống và quá trình sinh học (LISBP), Toulouse, Pháp
Giảng dạy
 • BF5270: Công nghệ ngũ cốc
 • BF5210: Thông gió hút bụi và điều hòa không khí
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Phân tích vật lý và hóa lý môi trường phức hợp (thủy phân và lên men tinh bột, cellulose)
 • Ứng dụng vi sinh vật (lactic, nấm men) trong chế biến ngũ cốc
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2017-2019: Thủy phân tinh bột sống (sắn và khoai lang) ở nhiệt độ thấp và ở nồng độ chất khô cao: từ nghiên cứu động học và cơ chế thủy phân đến cải thiện hiệu suất thủy phân. NAFOSTED, MS 106-NN.02-2016.56
 • 2016-2017: Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn lactic để sản xuất đồ uống lên men từ dịch ngô. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Tham gia
 • 2012-2015: Dự án ProBio3 - ANR-11-BTBR-0003, Investissements d’Avenir Programme, French National Research Agency
Công trình khoa học đã công bố
Tạp chí khoa học
 • Nguyen, T.C., Nguyen, T.H. 2019. LOW TEMPERATURE AMYLOLYSIS OF SWEET POTATO FLOUR AT VERY HIGH GRAVITY: IMPACT OF ENZYMATIC HYDROLYSIS CONDITION. Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development, 21, 63-69.
 • Nguyen Tien Cuong, Chu Thi Anh Phuong, Nguyen Hai Van. In vitro evaluation of antibacterial activity of garlic allium sativum against poultry pathogens and effect of garlic supplementation on duckling growth performance. Vietnam Journal of Science and Technology 57(3B): 9 - 16 (2019) ISSN: 0866-708x
 • Nguyen, Tien-Cuong, Anne-Archard, Dominique, Cameleyre, Xavier, Lombard, Eric, To, Kim Anh, Fillaudeau, Luc; Bio-catalytic hydrolysis of paper pulp using in- and ex-situ multi-physical approaches: Focus on semidilute conditions to progress towards concentrated suspensions. (2019) Biomass and Bioenergy, Vol. 122. p.28-36
 • Nguyen Tien Cuong, Nguyen Van Gioi, Nguyen Thi Hoai Duc, Luong Hong Nga; “Yogurt-like product from fermented maize”: Quality improvement; Journal of Science & Technology Technical Universities; Vol. 126, p. 44-48; 6/2018
 • Le, T., Anne-Archard, D., Coma, V., Cameleyre, X., Lombard, E., To, K.A., Pham, T.A., Nguyen, T.C., Fillaudeau, L. 2017. Using in-situ viscosimetry and morphogranulometry to explore hydrolysis mechanisms of filter paper and pretreated sugarcane bagasse under semi-dilute suspensions. Biochemical Engineering Journal, 127, 9-20.
 • Nguyen, T.C., Le, T.T.T., Nguyen, T.Y., Luong, H.N. 2017. Yogurt-like Product from Fermented Maize Part I: Selection of Starter and Fermentation Conditions. Tạp chí khoa học công nghệ các trường kỹ thuật, 121, 138-142
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard and L. Fillaudeau (2015). Rheology of Lignocellulose Suspensions and Impact of Hydrolysis: A Review. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology 149: 325-357.
 • Mestres, C., T. C. Nguyen, L. Adinsi, J. Hounhouigan, G. Fliedel and G. Loiseau (2015). The interaction between starch hydrolysis and acidification kinetic determines the quality of a malted and fermented sorghum beverage. Journal of Cereal Science 63: 8-13.
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, V. Coma, X. Cameleyre, E. Lombard, C. Binet, A. Nouhen, K. A. To and L. Fillaudeau (2013). In situ rheometry of concentrated cellulose fibre suspensions and relationships with enzymatic hydrolysis. Bioresource Technology 133: 563-572
Hội nghị, hội thảo
 • Nguyen, T.C., Hoang, T.T.L., Chu-Ky, S., Luong, H.N. 2017. Effect of pretreatment methods on granular starch hydrolysis of cassava flour. 15th Asean Conference on Food Science and Technology, HoChiMinh city - Vietnam. pp. 121-127
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, V. Coma, F. Pichavant, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2015). Hydrolysis of concentrated lignocellulose suspensions with a cumulative feeding strategy based on a critical concentration : from laboratory to pilot scale 3rd European Congress of Applied Biotechnology. Nice, France (oral presentation).
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, V. Coma, F. Pichavant, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2015). Investigation of hydrolysis of lignocellulosic fiber suspensions with in-situ and ex-situ multi-scale physical metrologies. 10th Annual European Rheology Conference. Nantes, France.
 • Nguyen, T.-C., D. Anne-Archard, V. Coma, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2014). Hydrolysis of high concentration lignocellulose suspensions with a cumulative feeding strategy: rheometry and morphogranulometry. 10th European Symposium on Biochemical Engineering Sciences. Lille, France.
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, V. Coma, X. Cameleyre, E. Lombard, K. A. To and L. Fillaudeau (2013). In-situ physical analysis of cellulose fibre suspensions during enzymatic hydrolysis. 9th World Congress of Chemical Engineering. Seoul, South of Korea (oral presentation).
 • Nguyen Tien Cuong and Chu Ky Son. 2013. Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation for ethanol production from rice. The proceedings of National Conference of Biotechnology 2013, September 27, 2013, Hanoi, Vietnam. p. 95-98 (oral presentation)
 • Nguyen, T. C., D. Anne-Archard, X. Cameleyre, E. Lombard, C. Binet and L. Fillaudeau (2012). Production of fermentescible sugar from paper-pulp: Looking for a dynamique and multiscale integrated models based on physical parameters. 8th International Conference on Renewable Resources and Biorefineries Toulouse, France: p62.