Thông tin cán bộ

TS. NGUYỄN CHÍNH NGHĨA

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-4 3868 0119

Fax: +84-4 3868 2470

Email: nghia.nguyenchinh@hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
2016: Tiến sĩ ngành Sinh học tương tác và sinh thái học, Đại học Côte d’Azur, Nice, Pháp
2012: Thạc sĩ, Dinh dưỡng, Chất lượng và Sức khỏe, Đại học Pierre và Marie Curie, Paris, Pháp
2011: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
 
Quá trình công tác
2018: Giảng viên, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội
2017: Giảng viên tập sự, Khoa Công nghệ Sinh học Nông Y Dược, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Hà Nội
 
Giảng dạy
BF5250: Công nghệ sữa
BF2020: Technical Writing and Presentation 
 
Lĩnh vực nghiên cứu
Nâng cao giá trị của các đồng sản phẩm và phụ phẩm trong quá trình sản xuất cồn
Công nghệ sữa
 
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2019 - 2020:: "Nghiên cứu khả năng ức chế vi khuẩn của tinh dầu thực vật đến một số chủng vi sinh vật phân lập từ vú bò"". Đề tài cấp trường - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Tham gia
 • 2020-2022: Nghiên cứu phát triển công nghệ tích hợp sản xuất cồn không gia nhiệt ở nồng độ chất khô cao, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2013-2016: Dự án “ANR/Genoplante ANR-PCS-08-GENO-166 NEMATARGETS, ANR-13-JSV7-0006 ASEXEVOL, và ‘Đầu tư cho tương lai’ LabEx SIGNALIFE”: #ANR-11-LABX-0028-01, Pháp.
 
Công trình khoa học đã công bố
Sách và chương sách
 • Nguyen, C-N.*, Truong, N. M.*, Abad, P., Quentin, M., & Favery, B. (2015), Function of Root-Knot Nematode Effectors and Their Targets in Plant Parasitism. In Advances in Botanical Research, Plant Nematode Interactions: A View on Compatible Interrelationships (C. Escobar, & C. Fenoll, Eds.) 293–324. *Co first-authors (Peer-journal, Impact Factor 2 years: 2,796)
 
Tạp chí khoa học quốc tế
 • Yi-Lun Tsai, A., Higaki, T., Nguyen, C-N., Perfus-Barbeoch, L., Favery, B., Sawa, S. (2019) Regulation of Root-Knot Nematode Behavior by Seed Coat Mucilage-Derived Attractants. Molecular Plant, 12(1), p.99-112 https://doi.org/10.1016/j.molp.2018.11.008
 • Jaouannet, M., Nguyen, C-N., Quentin, M., Jaubert-Possamai, S., Rosso, M-N., Favery, B. (2018), In situ Hybridization (ISH) in Preparasitic and Parasitic Stages of the Plant-parasitic Nematode Meloidogyne spp.. Bio-protocol, 8(6): e2766   
 • Nguyen, C-N., Perfus-Barbeoch, L., Quentin, M., Zhao J., Magliano, M., Marteu N., Da Rocha, M., Nottet N., Abad, P. & Favery, B. (2018), A root-knot nematode small glycine and cysteine-rich secreted effector, MiSGCR1, is involved in plant parasitism. New Phytologist, 217(2) 687-699
 • Nguyen, C-N., Le, T-M., Chu-Ky, S. (2014), Pilot scale simultaneous saccharification and fermentation at very high gravity of cassava flour for ethanol production. Industrial Crops and Products, 56, 160-165
 
Tạp chí khoa học trong nước
 • Vu Thu Trang, Nguyen Chinh Nghia, Lai The Hung, Do Van Duong. Whey protein addition to accelerate yoghurt fermentation and facilitate yoghurt structure. Vietnam Journal of Science and Technology 57(3B): 69 - 74 (2019) ISSN: 0866-708x
 • Nguyen, C-N., Nguyen, T.T., Pham, N.H., Nguyen, T.H., Nguyen, T.T., Tran, T.L., Tran, H.C., Quan, L.H., Le, T.M., Chu-Ky, S. (2017), High solid fermentation at pilot scale for potable ethanol production from rice. Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5A) 178-185    
 
Hội nghị, hội thảo
 • Tiền Tiến Nam, Nguyễn Chính Nghĩa, Phạm Tuấn Anh, Chu Kỳ Sơn; “Application of vacuum to improve efficiency of non-cook process at very high gravity for ethanol production”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018, trang 417-422; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 • Son Chu-Ky, Nguyen Chinh-Nghia, Mai Dinh-Vuong, Nguyen Tien-Cuong, Tu Viet-Phu, Phi Quyet-Tien and Le Thanh-Mai. 2016. Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation for ethanol production from cassava and valorisation of by-products for animal feeding. First World Congress on Root and Tuber Crops (WCRTC), January 18-22, 2016, Nanning, China (oral presentation).
 • Nguyen C-N., Quentin M., Perfus-Barbeoch L, Jaubert-Possamai S., P. Abad and Favery B. (2016), Transcriptomic Regulation in Root-Knot Nematodes. Bilateral Project SAKURA, 01-03/08/2016, Kumamoto, Japan (oral presentation)
 • Nguyen C-N., Quentin M., Danchin E.G.J, Perfus-Barbeoch L., Da Rocha M., Rancurel C., Jaubert-Possamai S. and Favery B. (2015), Comprehensive Transcriptome Profiling of Root-knot Nematodes during Plant infection and Identification of Species-specific traits. “Effectome”, 16-18/09/2015, Lauret, France (oral presentation)
 • Nguyen C-N., Quentin M., Danchin E.G.J, Perfus-Barbeoch L., Da Rocha M., Rancurel C., Jaubert-Possamai S. and Favery B. (2015), Comprehensive Transcriptome Profiling of Root-knot Nematodes during Plant infection and identification of Species-specific traits. COST Action Fal208 “Pathogen-informed strategies for sustainable board-spectrum crop resistance” meeting, 26-28/08/2015, Kiel, Germany (poster)
 • Nguyen C-N., Quentin M., Danchin E.G.J, Perfus-Barbeoch L., Da Rocha M., Rancurel C., Jaubert-Possamai S. and Favery B. (2014), Transcriptomic Regulation in Root-Knot Nematodes, “Effectome”, 07-11/10/2014, Lauret, France (poster)
 • Nguyen Chinh Nghia, Mai Dinh Vuong, Le Thanh Mai and Chu-Ky Son. Ethanol production by very high gravity fermentation of cassava flour and valorization of ethanol by-products. The proceedings of Quality Management and Food Safety Conference (QMFS 2013), November 14-15, 2013, Hanoi, Vietnam. p. 360-367