Thông tin cán bộ

TS.TỪ VIỆT PHÚ

Giảng viên

Phòng 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: phu.tuviet@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
Tiến sĩ
Đại học Bourgogne, CH Pháp
Khoa học thực phẩm
2010
Thạc sĩ
Đại học Bourgogne, CH Pháp
Khoa học thực phẩm
2004
Đại học
Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Công nghệ thực phẩm
2003
Quá trình công tác
Thời gian
Cơ quan công tác
Vị trí công tác
Địa chỉ cơ quan
2005 – nay
Bộ môn Quản lý Chất lượng, Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng viên
1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Giảng dạy
  • Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học về người tiêu dùng
  • Khoa học cảm quan
  • Khác biệt văn hóa trong lựa chọn thực phẩm
  • Công nghệ các sản phẩm lên men
  • Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm
  • Hệ thống quản lý chất lượng
  • Phương pháp phân tích chất lượng thực phẩm
Công trình khoa học công nghệ đã công bố
Tạp chí khoa học
1.       Viet Phu Tu, Dominique Valentin, Florence Husson, Catherine Dacremont. Cultural differences in food description and preference: Contrasting Vietnamese and French panellists on soy yogurts. Food Quality and Preference, 21, 602-610, 2010.
2.       Florence Husson, Viet Phu Tu, Mirna Santiago-Gomez, Rémy Cachon, Gilles Feron, Jean-Marc Nicaud, Sélim Kermasha and Jean-Marc Belin. Effect of redox potential on the growth of Yarrowia lipolytica and the biosynthesis and activity of heterologous hydroperoxide lyase. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 39(1-4), 179-183, 2006.
Hội nghị, hội thảo
1.       Vu T.M.H., Tu V.P., and Nguyen T.M.T. Study on the social representation of green bean cake in Vietnam using the method of focus group. Proceeding of The 4th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 86-89, 2009.
2.       Tu Viet Phu, Valentin Dominique, Husson Florence et Dacremont Catherine. Différences culturelles en perception, description et appréciation des aliments : Comparaison entre les consommateurs français et vietnamiens sur les yaourts de soja. XVème Forum Jeunes Chercheurs, Dijon, France, Juin 2009.
3.       Viet Phu Tu, Dominique Valentin, Florence Husson, Angela Sutan, Duyen Tu Ha and Catherine Dacremont. How does culture affect food perception and description? Contrasting French and Vietnamese panelists on soy-yogurts. SPISE 2007, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2007.
4.       Nguyen Tuan Duong, Hoa Bich Ngoc, Le Vu Tien, Tu Viet Phu, Nguyen Thi Minh Tu and Le Thanh Mai. Study on application of the lychee’s seeds extract on improving the flavor quality of lychee wine. Proceeding of The 20th scientific conference Hanoi University of Technology, Session: biological and food technology, Hanoi, Vietnam, 2006.
5.       Viet Phu TU, Mirna SANTIAGO-GOMEZ, Carole DELBEAU, Gilles FERON, Rémy CACHON, Jean-Marc BELIN, Florence HUSSON. Influence du potentiel d’oxydoréduction sur l’activité enzymatique hydroperoxyde lyase de poivron vert exprimée par la levure: Yarrowia lipolytica. 16e Rencontres AGORAL, Nantes, France, 2004.
6.       Viet Phu TU, Mirna SANTIAGO-GOMEZ, Carole DELBEAU, Gilles FERON, Rémy CACHON, Jean-Marc BELIN, Florence HUSSON. Influence du potentiel d’oxydoréduction sur l’activité enzymatique hydroperoxyde lyase de poivron vert exprimée par la levure: Yarrowia lipolytica. 1er Workshop Redox, Dijon, France, 2004.
7.       NGUYEN T.H., TU V.P., TRAN D.L., HOANG L.H. Extraction, purification and characterization of β-glucosidase enzyme from apricot kernels and applying this enzyme in treatment of fruits juice. Proceeding of The 8th Asian Food Conference. Hanoi, Vietnam, 2003.