Thông tin cán bộ

ThS. NGUYỄN THỊ LAN ANH

Cán bộ

Phòng 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: anh.nguyenthilan@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
  • 2014: Thạc sĩ, Công nghệ thực phẩm, ĐHBK Hà Nội
  • 1995: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, ĐHBK Hà Nội. 
Quá trình công tác
  • 2001 đến nay: Bộ môn Quản lý chất lượng, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, ĐHBKHN
  • 1998-2001: Thư ký chương trình đào tạo mía đường, ĐHBKHN.
Giảng dạy
  • Thí nghiệm phân tích, đánh giá cảm quan thực phẩm
  • Thí nghiệm phân tích chất lượng thực phẩm
Lĩnh vực nghiên cứu 
  • Phân tích và đánh giá cảm quan thực phẩm
  • Phân tích chất lượng thực phẩm
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm