Thông tin cán bộ

ThS. NGUYỄN THỊ LAN ANH

Cán bộ

Phòng 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: anh.nguyenthilan@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
Đại học
Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Công nghệ thực phẩm
1995
Quá trình công tác
Thời gian
Cơ quan công tác
Vị trí công tác
Địa chỉ cơ quan
1998-2001
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm Nhiệt đới, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thư ký chương trình đào tạo mía đường
1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
2001 đến nay
Bộ môn Quản lý chất lượng, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Cán bộ
 
1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Giảng dạy
  • Thí nghiệm phân tích, đánh giá cảm quan thực phẩm
  • Thí nghiệm phân tích chất lượng thực phẩm
Lĩnh vực nghiên cứu
  • - Phân tích và đánh giá cảm quan thực phẩm
  • - Phân tích chất lượng thực phẩm
Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ chủ trì
Thời gian
Chương trình
Nghiên cứu chiết tách và ứng dụng hợp chất Flavonoid từ bã thải nông sản
2009-2010
Nhà nước
Thiết lập hệ thống phân tích mùi đặc trưng thực phẩm. B2009-01-279
2009-2010
Bộ GD và ĐT
Khảo sát yếu tố nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm giàu chất béo
2010
Trường ĐHBK Hà Nội