Thông tin cán bộ

Ths. PHẠM THỊ QUỲNH

Cán bộ kỹ thuật

Phòng 208-C4 & 102-C10

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: quynh.phamthi@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
Kỹ sư
ĐH Bách khoa Hà Nội
Công nghệ Thực phẩm
2010
Cao đẳng
ĐH Bách khoa Hà Nội
Công nghệ Thực phẩm
1999-2001
Thạc sỹ ĐH Bách Khoa Hà Nội Công nghệ Sinh học               2014
Quá trình công tác
Thời gian
Cơ quan công tác
Vị trí công tác
Địa chỉ cơ quan
2004 -nay
Viện CN sinh học-CN thực phẩm, Trường DHBK Hà Nội
Cán bộ PVGD
1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Phục vụ Giảng dạy
- Tất cả các môn thí nghiệm chung cả bộ môn Công Nghệ Sinh Học
Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
 “Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm enzym proteaza để tận thu protein từ phế liệu tôm”