Thông tin cán bộ

ThS. TRẦN QUỐC TIỆP

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tiep.tranquoc (at) hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
  • 2011: Thạc sĩ, Kỹ thuật môi trường và năng lượng, Đại học tổng hợp Magdeburg, CHLB Đức
  • 1999: Cử nhân, Công nghệ hóa học, Đại học tổng hợp Magdeburg, CHLB Đức
Quá trình công tác
  • 2014-nay:  Bộ môn Quá trình và thiết bị, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • 2012-2014: Kỹ sư công nghệ, Công ty CP Cơ điện môi trường
Giảng dạy
  • BF3815 Quá trình và thiết bị chuyển khối
  • BF4415 Thí nghiệm chuyên ngành Quá trình thiết bị
Lĩnh vực nghiên cứu
Đề tài, dự án
Tham gia
  • 2009-2011: Nghiên cứu công nghệ sấy với mô hình lưới mao quản – Bộ môn Quá trình nhiệt, ĐH tổng hợp Magdeburg