Thông tin cán bộ

PGS. TS. TÔ KIM ANH

Nguyên giám đốc Trung tâm

Phòng 210-C4

Phone: +84-24 36231457

Fax: +84-24 38682470

Email: anh.tokim (at) hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
 • 2000: Tiến sĩ, Công nghệ enzyme, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 1982: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2017- nay: Cán bộ giảng dạy Bộ Môn Hoá Sinh và Vi Sinh và Sinh học Phân tử
 • 2013-2017: Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học, Viện CNSH-CNTP, Đại học Bách khoa Hà nội.
 • 2008 -2013: Viện trưởng Viện CNSH-CNTP, Đại học Bách khoa Hà nội.
 • 2003- 2008: Viện phó Viện CNSH-CNTP, Đại học Bách khoa Hà nội.
 • 1999-2003: Phó trưởng Bộ môn Hóa sinh-Sinh học phân tử . 
 • 1983 – nay: Giảng viên-Nghiên cứu viên,
Giảng dạy
 • BF2110: Hóa sinh học
 • BF2111: Thí nghiệm Hóa sinh
 • BF6125: Nhiên liệu sinh học (chương trình thạc sỹ)
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Enzym vi sinh vật
 • Biomass và bioethanol từ biomass
 • Kỹ thuật phân tích ở mức độ phân tử áp dụng trong kiểm soát an toàn thực phẩm và chẩn đoán
Đề tài, dự án đang thực hiện
Chủ nhiệm
 • 2011-2015: Establishment of Carbon-Cycle-System with Natural Rubber, Jica project, Phụ trách nhóm 4
 • 2012-2014: Hợp tác nghiên cứu chuyển hóa sinh học phụ phẩm và chất thải của sản xuất cao su tự nhiên cho mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học thế hệ hai và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ĐT Nghị định thư
Tham gia
 • 2013-2014. Nghiên cứu công nghệ tiền xử lý bã mía thân thiện môi trường ứng dụng trong sản xuất ethanol, ĐT Bộ Công thương, chương trình Nhiên liệu sinh học.
Công trình khoa học đã công bố
Sách
 • Đặng Thị Thu, Tô Kim Anh, Lê Quang Hòa, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Thị Xuân Sâm, Lê Ngọc Tú, Đỗ Thị Hoa Viên, 2009. Cơ sở Công nghệ sinh học Công nghệ Hóa sinh- Volume 2. Education Publishing House
 • Lê Ngọc Tú, Lâm Xuân Thanh, Phạm Thu Thủy, Trần Thị Xô, Tô Kim Anh, Nguyễn Trọng Cẩn, Lưu Duẩn, Quản Lê Hà, Ngô Đăng Nghĩa, , Nguyễn Thị Xuân Sâm, Nguyễn Thị Sơn, Lê Thị Liên Thanh,  Đặng Thị Thu, Đỗ Thị Hoa Viên,, Lê Tiến Vinh, 2006. Độc tố học và an toàn thực phẩm. NXB Khoa học và Kỹ thuật
 • Đặng Thị Thu, Lê Ngọc Tú, Tô Kim Anh, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thị Xuân Sâm, 2004. Công nghệ enzym. NXB Khoa học và Kỹ thuật
Bài báo (5 năm cuối)
 • D. De Medici, T. Kuchta, R. Knutsson, A. Angelov, B. Auricchio, M. Barbanera, C. Diaz-Amigo, A. Fiore, E. Kudirkiene, A. Hohl, D. Horvatek Tomic, V. Gotcheva, B. Popping, E. Prukner-Radovcic, S. Scaramaglia, P. Siekel, K.A. To, M. Wagner. 2015. Rapid Methods for Quality Assurance of Foods: the Next Decade with Polymerase Chain Reaction (PCR)-Based Food Monitoring. Food Analytical Method, 8, 255-271
 • Kuchta TKnutsson RFiore AKudirkiene EHöhl AHorvatek Tomic DGotcheva VPöpping BScaramagli STo Kim AWagner MDe Medici D. 2014. A decade with nucleic acid-based microbiological methods in safety control of foods. Lett Appl Microbiol. Sep 59 (3). 263-71
 • Le Duy Khuong, Ryuichiro Kondo, Rizalinda De Leon, To Kim Anh, Sadatoshi Meguro, Kuniyoshi Shimizu, Ichiro Kamei. 2014. Effect of chemical factors on the integrated fungal fermentation of sugarcane bagasse for ethanol production by a white-rot fungus, Phlebia sp. MG-60. Bioresource Technology, Volume 167,   33–40
 • Khuong, Le Duy; Kondo, Ryuichiro; De Leon, Rizalinda; Kim Anh, To; Shimizu, Kuniyoshi; Kamei, Ichiro. 2014. Bioethanol production from alkaline-pretreated sugarcane bagasse by consolidated bioprocessing using Phlebia sp. MG-60. International Biodeterioration & Biodegradation  88. 62-68
 • Tien-Cuong Nguyen, Dominique Anne-Archard, Véronique Coma, Xavier Cameleyre, Eric Lombard, Cédric Binet, Arthur Nouhen, Kim-Anh To and Luc Fillaudeau. 2013. In-situ rheometry of concentrated cellulose fibre suspensions and relationships with enzymatic hydrolysis. Bioresource Technology, 133. 563–572
 • Bui Thi Trang, Dao Viet Linh, Nguyen Lan Huong, To Kim Anh, Phan Trung Nghia & Masao Fukuda. 2013. Screening of Natural Rubber-Degrading Microorganisms from Waste of Rubber Processing Factory in Vietnam,  International Journal of Waste Resources (IJWR), Vol. 3(1). 9-12,
 • Tuan Anh Pham, Jean Guy Berrin, Eric Record, Kim Anh To and Jean-Claude Sigoillot, 2010. Hydrolysis of softwood by Aspergillus mannanase: Role of a carbohydrate-binding module. J. Biotechnology, 147, June 2010.
 • Le Duy Khuong, Le Tuan, Phung Thi Thuy, To Kim Anh. 2010. Bio-thermochemical pre-treatment enhancing the hydrolysis of sugar-cane bagasse cellulose for bioethanol fermentation. J. Science and Technology, 48 (6A), 440-445. 
Hội thảo, hội nghị (5 năm cuối)
 • To Kim Anh, Pham Tuan Anh, Nguyen Thi Xuan Sam, Le Tuan, Phung Thi Thuy, Pham Hoang Nam, Kieu Van Dong. 2013. Screening microbial enzymes for agroresidue valorization and waste treatment. 2nd Asian International Symposium on Environmental Biotechnology. 30-31/5/2013, Japan
 • Pham Hoang Nam, Pham Khanh Dung, Nguyen Khoa Dang, Pham Tuan Anh, To Kim Anh. 2012. Thermostable fungal endoglucanase from R22-20  for cellulose intercleavage. 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy. Hanoi 26-27/9/2012
 • To Kim Anh, Pham Tuan Anh, Nguyen Thi Xuan Sam, Le Tuan, Phung Thi Thuy, Pham Hoang Nam, Kieu Van Dong, Wataru Ogasawara , Masao Fukuda, 2013. Screening microbial enzymes for agroresidue valorization and waste treatment, 2nd Asian International Symposium on Environment Biotechnology, 30-31 May 2013, KICC, Japan
 • Le Tuan, Pham Tuan Anh, Wataru Ogasawara, Masao Fukada, To Kim Anh, 2013. Comparison of Thermo-Chemical Pretreatments for Bio- Procceding. 5th regional conference on Biotechnology: Biotechnology for Biorefinery, 23-24/1/2013, Indonesia
 • Nguyen Thi Phuong Mai, Le Quang Hoa, To Kim Anh, Duong Thi Phuc Hau, Dang Thi Thu. 2011.Optimization of the expression of laccase from white-rot fungus Trametes versicolor in Aspergillus niger D15#26. 3rd SEEDNet conference on Biotechnology “Towards to the Biotechnology industry in the region”, Hanoi 3-4 March 2011.
 • To Kim Anh, Dang Thi Thu, Nguyen Xuan Sam, Tran Dinh Man, Le Quang Hoa, Truong Quoc Phong, Do Thu Ha, Nguyen Quoc Viet, Le Duy Khuong, Le Tuan, Phung Thi Thuy. 2011.Saccharification and detoxication of sugar cane bagasse lignocellulose for bioethanol fermentation by an in- house enzyme mixture. 3rd SEEDNet conference on Biotechnology “Towards to the Biotechnology industry in the region”, Hanoi 3-4March 2011.
 • Le Quang Hoa, Phung Thi Thuy, Hoang Lan Phuong, Nguyen Le Thu Ha, To Kim Anh and Nguyen Thi Khanh Tram.2011. Rapid and on-site detection of hepatitis A virus in bivalve molluscs by combining immunomagnetic separation and RT-LAMP. 3rd SEEDNet conference on Biotechnology “Towards to the Biotechnology industry in the region”, Hanoi 3-4 March 2011.
 • Holy Ravalason, Tuan Anh Pham,  Isabelle Herpoël-Gimbert, Sacha Grisel, Anthony Levasseur, Eric Record, Marcel Asther,  Kim Anh To,  Jean-Claude Sigoillot. 2010. Clonage et expression d’enzymes « helper » dans Aspergillus niger D15#26. Symposium “Bioethanol: Status and future”, Hanoi, 3/ 2010.