Thông tin cán bộ

ThS.LÊ THỊ LAN CHI

Cán bộ kỹ thuật

Phòng 305-B1

Phone: +84-24 36231 457

Fax: +84-24 3868 2470

Email: chi.lethilan@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2000: Thạc sĩ, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 1995: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2010 đến nay: Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu và phát triển CNSH, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1998 - 2010: Cán bộ thuộc bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam.
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu và ứng dụng Vi sinh vật trong thực phẩm
 • Nghiên cứu các chủng vi tảo sinh tinh bột hướng đến phát triển cồn sinh học.
 • Đề tài, dự án
              Chủ nhiệm
 • 2014:. Nghiên cứu xây dựng hệ thống nuôi cấy vi tảo tích lũy hàm lượng tinh bột cao, phù hợp với điều kiện sản xuất, ứng dụng trong sản xuất etanol sinh học từ nguồn nguyên liệu phi thực phẩm, T2014-5. Trường ĐHBKHN
 • 2012: Phát triển phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng HPLC ứng dụng cho phân tích đồng thời axeton, butanol, axit hữu cơ, etanol trong quá trunhf lên men Axetol-Butanol-Etanol., T2012-70. Trường ĐHBKHN
 • 2010-2011: Nghiên quy trình công nghệ sản xuất đồ uống chứa probiotic và polyphenol chè xanh. Sở Khoa học và Công nghệ HN.
 • 2008-2010: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm probiotic và ứng dụng cho các thực phẩm chức năng, B2008-01-211. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
              Tham gia
 • 2014-2016: Hoàn thiện CNSX chế phẩm kháng vi sinh vật từ phụ phẩm chế biến tôm ứng dụng để bảo quản thị tươi. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2012-2014: Cố định β-glucosidase tái tổ hợp từ Lactobacillus reuteri L103 biểu hiện trong Lactobacillus plantarum sử dụng module liên kết chitin lên vật liệu chitin, ứng dụng trong sản xuất galcto-oligosaccharide từ lactose. Nafosted
 • 2010-2011:Nghiên quy trình công nghệ sản xuất đồ uống chứa probiotic và polyphenol chè xanh. Sở Khoa học và Công nghệ HN
 • 2008-2009: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để hạn chế vi sinh vật gây bệnh trong một số sản phẩm rau quả lên men, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn