Thông tin cán bộ

TS. NGUYÊN LIÊU BA (nghỉ hưu năm 2019)

Giảng viên

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ba.nguyenlieu@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2001: Tiến sĩ, Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 1995: Thạc sĩ, Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 1985: Kỹ sư, Trường Đại học Hóa Thực phẩm Matxcơva Liên xô cũ
Quá trình công tác
 • 1985 đến nay: Cán bộ giảng dạy, Trường ĐHBK HN
 • 1985 – 1995: Cán bộ nghiên cứu, Trung tâm CNSH, Trường ĐHBK HN
Giảng dạy
 • BF3012: Vi sinh vật thực phẩm
 • BF 5120: Công nghệ sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu.
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Đặc điểm sinh học của một số chủng Bacillus và Lactobacillus có khả năng ứng dụng để xử lý môi trường nuôi tôm cá
 • Nghiên cứu tạo chế phẩm Bioche và đánh giá tác dụng của chế phẩm đến môi trường nước nuôi tôm cá
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • Nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt lợn, bò, gà bằng chế phẩm sinh học nisin và các axit hữu cơ.
Bài báo
 • Phan Thanh Tâm, Nguyễn Liêu Ba, Nguyễn Thị Tâm. Nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt bằng chế phẩm nisin riêng rẽ và kết hợp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam. Tập 49 (6A), 2011, 65-72.