Thông báo danh sách các vị trí quản lý Viện nhiệm kỳ 2013-2018

16/01/2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CN SINH HỌC – CN THỰC PHẨM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 10/TB-ĐHBK-VCNSH-CNTP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

 

 
THÔNG BÁO
Danh sách các vị trí quản lý Viện nhiệm kỳ 2013-2018
Viện CN Sinh học - CN Thực phẩm trân trọng thông báo danh sách các cán bộ giảng dạy của Viện đảm nhiệm vị trí quản lý Viện nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:
TT Họ và tên Vị trí bổ nhiệm Đơn vị
1 PGS. Quản Lê Hà Viện trưởng Viện CNSH-CNTP
2 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú Phó Viện trưởng Viện CNSH-CNTP
3 TS. Chu Kỳ Sơn Phó Viện trưởng Viện CNSH-CNTP
4 PGS.TS Tô Kim Anh Giám đốc TT Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học
5 PGS.TS. Khuất Hữu Thanh            Phó Giám đốc TT Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học
6 PGS.TS. Lê Thanh Hà Trưởng bộ môn BM Công nghệ sinh học
7 PGS.TS. Nguyễn Lan Hương Phó Trưởng BM BM Công nghệ sinh học
8 PGS.TS.Nguyễn Thị Xuân Sâm Trưởng bộ môn BM Vi sinh - Hóa sinh - Sinh học phân tử
9 TS. Phạm Tuấn Anh Phó Trưởng BM BM Vi sinh - Hóa sinh -  Sinh học phân tử
10 GVCC.TS. Nguyễn Minh Hệ Trưởng bộ môn BM Quá trình & Thiết bị CNSH-CNTP
11 TS. Nguyễn Ngọc Hoàng Phó Trưởng BM BM Quá trình & Thiết bị CNSH-CNTP
12 PGS. TS. Hồ Phú Hà Trưởng bộ môn BM Công nghệ Thực phẩm
13 TS. Vũ Thu Trang Phó Trưởng BM BM Công nghệ Thực phẩm
14 TS. Vũ Hồng Sơn Trưởng bộ môn BM Quản lý chất lượng
15 TS. Nguyễn Thị Thảo Phó Trưởng BM BM Quản lý chất lượng
16 ThS. Đỗ Thị Yến Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển sản phẩm thực phẩm
 
Viện CN Sinh học - CN Thực phẩm trân trọng cảm ơn.
 
Nơi nhận:                                                                        VIỆN TRƯỞNG
-Như trên                                                                    PGS.TS Quản Lê Hà
-Lưu: VPV                                                                            (đã ký)