Ban Liên lạc Cựu Sinh viên

21/04/2011
Ban Liên Lạc Cựu Sinh viên Viện CNSH-CNTP
Trưởng ban: Nguyễn Thị Linh
Địa chỉ : Phòng 204-C4, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Số 1, Đường Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại : (+84) 4 3868 2470 - Fax : (+84) 4 3869 2515
Email : biofotech@mail.hut.edu.vn - Website : http://sbft.hut.edu.vn