Hội thảo khoa học toàn quốc: Tiến bộ KTTP và KTSH từ nghiên cứu đến sản xuất

23/05/2016
Kính gửi: Quý đơn vị và các cá nhân quan tâm
Nhằm tăng cường hợp tác liên ngành  trong đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực  Kỹ thuật  Thực phẩm và Kỹ  thuật  Sinh học hướng tới kỷ  niệm 60 năm thành lập Trường  Đại học Bách Khoa Hà Nội,  Viện CN  Sinh học & CN Thực phẩm tổ chức hội thảo khoa học:
“Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học:
Từ nghiên cứu tới sản xuất”
Thời gian: ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2016
Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Website:  http://sbftconference.hust.edu.vn

Các chủ đề chính của hội thảo
  • Xu hướng mới trong công nghệ thực phẩm
  • An toàn thực phẩm
  • Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật phân tích mới
  • Kỹ thuật sinh học trong bảo vệ môi trường
  • Các hợp chất có hoạt tính sinh học và kỹ thuật áp dụng
  • Công nghệ sinh khối
  • Kỹ thuật quá trình và thiết bị mới
  • Báo cáo và công bố khoa học
Bài báo cáo tham dự được Hội đồng khoa học chấp thuận sẽ  được lựa chọn để trình bày tại Hội nghị dưới dạng tham luận hay poster. Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ  thể  đến từng tác giả  được chọn.  Ngoài ra, nếu tác giả  có đăng ký công bố bài trên tạp chí hoặc kỷ  yếu hội thảo, các bài sẽ được chuyển cho phản biện đánh giá theo quy định. Các bài báo cáo tham dự  hội nghị  đã  được phản biện thẩm định sẽ được đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) hoặc Kỷ yếu của Hội thảo.
Thời gian đăng kí và nộp bài
Hạn nộp Tóm tắt báo cáo (Abstract)  30/6/2016
Thông báo kết quả chấp nhận báo cáo tóm tắt: 10/7/2016
Hạn nộp bài toàn văn và lệ phí tham dự + gửi bài   14/8/2016
Thông báo kết quả phản biện đăng Tạp chí  15/9/2016
Thông báo danh sách báo cáo tại Hội nghị  25/9/2016

 
Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà kỹ thuật, các chuyên gia, các nhà quản lý... tham gia gửi bài và tham dự hội thảo. Thời hạn gửi phiếu đăng ký (phụ lục 2) và gửi báo cáo tóm tắt  (phụ lục 1) trước ngày 30/6/2016 theo địa chỉ:sbftconference@gmail.com
Các file đính kèm:
Thông báo số 2 [cập nhật 22/5/2016]
Thông báo số 1 [cập nhật 4/4/2016].
Phụ lục 1: Hướng dẫn viết bài
Phụ lục 2: Phiếu đăng kí tham gia và gửi bài
Ban tổ chức