"Savoirs contre pauvreté" của Collège de France

20/02/2012

Trong khuôn khóa giảng "Savoirs contre pauvreté" của Collège de France, do GS Manuela Carneiro da Cunha đảm nhiệm (http://www.college-de-france.fr/site/manuela-carneiro-da-cunha/index.htm),
sẽ có một stage ngắn từ ngày 2 đến 8 tháng 05/2012. Số stagiaire là 4 đến 6. Những giảng viên/nghiên cứu viên có những họat động kho học trong lĩnh vực bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen nông nghiệp truyền thống có thể ứng cử tham gia stage nói trên. Sau stage đó, còn có thể đề xuất một chương trình nghiên cứu cho 1 năm, xin viện trờ của Collège de France nếu như chương trình nghiên cứu đó được chấp nhận.

Thời hạn để chuyển hồ sơ ứng cử đến Collège de France là 24/02/2012.

Mọi chi tiết xem tại đây