Ban Cố vấn học tập và ban Quản lý sinh viên năm học 2012-2013

11/10/2012
BAN CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ BAN QUẢN LÝ SINH VIÊN
NĂM HỌC 2012-2013
 
Năm học 2012-2013, sinh viên có thể tư vấn học tập trực tuyến hoặc tại chỗ. Viện đã thành lập ban cố vấn học tập  và  ban quản lý sinh viên của Viện, gồm các thầy cô có tên sau đây:
I. Ban cố vấn học tập
* Tư vấn trực tuyến:
Tại website: http://cvht.hust.edu.vn
Cán bộ điều phối – Tư vấn trực tuyến: PGS.TS Quản Lê Hà – Phó Viện trưởng.
Thời gian: Thứ 3: 14h00-16h00 và thứ 4: 9h00-11h00
* Danh sách cán bộ tư vấn tại chỗ:
Địa điểm: Phòng C4 – 203.
 
Họ tên cán bộ Nhiệm vụ Thời gian làm việc
 TS. Nguyễn Thị Thảo  Cán bộ tư vấn  Thứ 2: 14h-16h
 TS. Đỗ Biên Cương  Cán bộ tư vấn  Thứ 3: 9h30-11h30
 ThS. Lê Ngọc Cương  Cán bộ tư vấn  Thứ 4: 14h-16h
 TS. Nguyễn Lan Hương  Cán bộ tư vấn  Thứ 5: 14h-16h
 TS. Hồ Phú Hà  Cán bộ tư vấn  Thứ 6: 14h-16h
 
II. Ban Quản lý sinh viên
 
Cán bộ quản lý Đơn vị quản lý
 TS. Từ Việt Phú  Sinh viên K53
 TS. Đặng Minh Hiếu  Sinh viên K54
 Th.S Hoàng Quốc Tuấn  Sinh viên K55
 CN. Nguyễn Ngọc Viễn  KT Sinh học K56
 KS. Nguyễn Tiến Huy  KT Thực phẩm K56
 KS. Nguyễn Thị Linh  CN - CN Thực phẩm K56

Địa chỉ email liên lạc:  qlsv.shtp@gmail.com
Khi SV gửi email đến địa chỉ trên, SV cần cung cấp các thông tin bao gồm họ tên, lớp, khóa và cán bộ muốn hỏi.
                                                                                                                                      Viện CNSH- CNTP