Qui trình giao đề tài Thạc sĩ khóa 2012B

29/10/2012
Qui trình giao đề tài Thạc sĩ khóa 2012B
Viện CN Sinh học - CN Thực phẩm THÔNG BÁO Hướng Nghiên cứu các đề tài của giáo viên hướng dẫn; Mẫu Đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ (Mẫu 1) và Mẫu Đề cương luận văn thạc sĩ (Mẫu 5) cho hệ ThSKH/ThSKT tới các lớp theo đường email của lớp trưởng (từ ngày 26/10/12) và trên website của viện.
Học viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để hoàn thành bản đăng ký đề tài (Theo Mẫu 1 và Mẫu 5  và từ ngày 29/10/12- 02/11/12).
Lớp trưởng tập hợp Đề cương luận văn thạc sĩ (Mẫu 5) có đầy đủ chữ ký của giáo viên hướng dẫn và tổng hợp danh sách theo Mẫu 6a và Mẫu 6b (từ ngày 02/11/12- 03/11/12).
Lớp trưởng chuyển bản in Mẫu 5 về văn phòng giáo vụ P203 - C4 và gửi email Mẫu 6a và Mẫu 6b theo địa chỉ hòm thư: binhct-ibft@mail.hut.edu.vn trước ngày 04/11/2012.
Chú ý:
* Sau thời hạn trên viện không chịu trách nhiệm làm quyết định giao đề tài cho bất kỳ một trường hợp nào.
* Theo thông báo của Viện Sau đại học chủ trương của Trường về đề tài luận văn thạc sĩ khoa học: đề tài luận văn thạc sĩ khoa học thuộc các chương trình nghiên cứu của trường, định hướng nghiên cứu của giảng viên Trường, do giảng viên Trường hướng dẫn. Đối với các đề tài thạc sĩ kỹ thuật, có thể mời giảng viên ngoài trường hướng dẫn độc lập.
Các file đính kèm:
Qui trình giao đề tài khóa 2012B
Mẫu 1: Phiếu đăng ký hướng dẫn đề tài
Mẫu 5: Đề cương luận văn thạc sỹ
Mẫu 6a: Danh sách hướng dẫn đề tài luận văn thạc sĩ
Mẫu 6b: Danh sách đề tài luận văn
Mẫu đề tài
                                                                                                                                                                                                 Viện CNSH - CNTP