Triển lãm 20 năm nghiên cứu nông học phục vụ phát triển kinh tế hộ tại Việt Nam

10/10/2013
20 năm nghiên cứu nông học
phục vụ phát triển kinh tế hộ tại Việt Nam
Từ 20 năm nay, tổ chức CIRAD trở thành đối tác chính của các cơ quan nghiên cứu và các trường đại học tại Việt Nam. Nhiều ưu tiên nghiên cứu của chính phủ Việt Nam trùng hợp với các định hướng chiến lược của tổ chức CIRAD.
Các chuyên gia – nhà khoa học của tổ chức CIRAD đã thực hiện nhiều dự án về kinh tế-xã hội các ngành hàng trồng trọt, chăn nuôi- thú y và dịch tễ, chất lượng vệ sinh thức ăn, sinh thái miền núi, đa dạng sinh học, quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là nguồn nước và đất, các dự án về khoa học thông tin và truyền thông.
Trong quá trình triển khai các dự án, các chuyên gia đã có dịp ghi lại nhiều hình ảnh tại các vùng nông thôn Việt Nam.
Thời gian và chủ đề
Thứ ba, 15/10/ 2013 18:00 -20:00  "Nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp hộ gia đình"
Thứ tư, 16/10/2013 18:00 -20:00 "An toàn và chất lượng thực phẩm"
Thứ năm, 17/10/2013 18:00 -20:00 "Nông dân và nông thôn Việt Nam"
Thứ sáu, 18/10/2013 17:30 -19:30 "Cung cấp thực phẩm cho Hà Nội ngày mai"
Địa điểm: Institut Français de Hanoi – L’Espace - Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
Vào cửa tự do
Xem chi tiết: file đính kèm