NCS. Nguyễn Thị Hạnh bảo vệ cấp cơ sở

08/08/2017
Kính gửi Quý Thầy Cô,
Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tới tham dự buổi họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án Tiến sĩ
 
“Nghiên cứu công nghệ bảo quản nho Ninh Thuận bằng phương pháp điều chỉnh khí
(Controlled Atmosphere-CA)”
 
Của nghiên cứu sinh         : Nguyễn Thị Hạnh
Chuyên ngành                   :  Công nghệ Sau Thu Hoạch
Mã số                                 :  62540104
Buổi họp sẽ tổ chức vào  :
Thời gian: 8h30, ngày 10 tháng 08 năm 2017
Địa điểm: Phòng 318-C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trân trọng.
Nguyễn Thị Minh Tú