DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CNSH & CNTP ĐI THỰC TẬP TẠI ĐH NIIGATA - DỰ ÁN G-DORM - 2017

23/09/2017
DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CNSH & CNTP ĐI THỰC TẬP TẠI
ĐH NIIGATA - DỰ ÁN G-DORM - 2017

 
STT   
Ảnh cá nhân Thông tin cá nhân Thời gian thực tập
1
Họ tên: Trần Thị Trang
Khóa: K58
MSSV: 20134080
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02

 
Ngày: 19/08-19/10
 
2
Họ tên: Phùng Thị Thanh Trúc
Khóa: K58
MSSV: 20134202
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 01

 
Ngày: 19/08-28/08
 
3 Họ tên: Kiều Sơn Tùng
Khóa: K58
MSSV: 20134391
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
 
Ngày: 19/08-28/08