Danh sách sinh viên trao đổi tại Faculty of Engineering, Niigata University

24/09/2017
DANH SÁCH SINH VIÊN TRAO ĐỔI TẠI
FACULTY OF ENGINEERING, NIIGATA UNIVERSITY  
     
 
STT   
Ảnh cá nhân Thông tin cá nhân Thời gian trao đổi    
1 Họ tên: Kiều Sơn Tùng
Ngày sinh: 13/6/1995
Khóa: K58
ID: 20134391
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
Email: kieusontung136@gmail.com

 
Ngày: 19/08-19/10
Năm: 2017

 
2 Họ tên: Trần Thị Trang
Ngày sinh: 12/1/1995
Khóa: K58
ID: 20134080
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
Email: tranthitrangbkhn@gmail.com

 
Ngày: 19/08-19/10
Năm: 2017

 
3 Họ tên: Phùng Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 18/1/1995
Khóa: K58
ID: 20134202
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 01
Email: thanhtruchp951@gmail.com

 
Ngày: 19/08-19/10
Năm: 2017

 
4 Họ tên: Nguyễn Hải Vân
Ngày sinh: 18/11/1989
Khóa: 2015
NCS-15062
Email: nguyenhaivan.181@gmail.com
 
Ngày: 24/10-23/12
Năm: 2017