Giới thiệu các chương trình học bổng thuộc dự án ERASMUS MUNDUS ACTION 2

23/11/2011

Phòng HTQT kính chuyển các anh chị thông tin 4 chương trình học bổng Erasmus Mundus Action 2.

Buổi giới thiệu sẽ được tổ chức vào 9h00 tại Phòng Hội thảo C2- ngày 24/11/2011.
Kính mong các anh chị thông báo cho các cán bộ, sinh viên quan tâm đến tham dự.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây:http://htqt.hust.edu.vn/index.php/vi/thong-tin-hoc-bong/56-gioi-thieu-cac-chuong-trinh-hoc-bong-thuoc-du-an-erasmus-mundus-action-2.html