Qui trình đăng kí thực tập, đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp

06/06/2019
QUI TRÌNH ĐĂNG KÍ THỰC TẬP; ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
 
(Dành cho Sinh viên)
 
Theo quyết định Số: 65/QĐ-ĐHBK-VCNSH-CNTP.2013 ngày 22/5/2013
 
Danh mục các biểu mẫu dành cho sinh viên
 
STT Nội dung Biểu mẫu
1   Bản đăng ký thực tập/ đồ án tốt nghiệp  TTTN-1
2   Đơn xin thực tập tốt nghiệp TTTN-2
3   Bản nhận xét sinh viên thực tập tốt nghiệp TTTN-3
4   Đơn xin thực tập công nghiệp TTCN-7
5   Bản nhận xét sinh viên thực tập công nghiệp TTCN-8
6   Đơn xin thực tập kỹ thuật TTKT-9
7   Bản nhận xét sinh viên thực tập kỹ thuật TTKT-10
8   Bảng tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký thực tập/đồ án TH-4

 

  
A. Quy trình đăng ký thực tập công nghiệp
 1. Sinh viên đăng ký học phần thực tập công nghiệp trên trang SIS
 2. Sinh viên nộp đơn đăng ký thực tập vào tuần thứ 40 của năm học trước kỳ thực tập (theo mẫu TTCN-7) tại văn phòng giáo vụ Viện (203-C4). Sinh viên tự đăng ký thực tập tại cơ sở ngoài trường cần có chữ ký xác nhận của cơ sở thực tập.
 3. Nhận quyết định thực tập vào tuần 46 của năm học trước kỳ thực tập.
 4. Thời gian thực tập: Tuần 1-tuần 15 của năm học
 5. Sau khi kết thúc thời gian thưc tập, sinh viên nộp về bộ môn phụ trách (nơi có giáo viên hướng dẫn) hồ sơ đăng ký bảo vệ. Hồ sơ bao gồm:
 6. Bản nhận xét quá trình thực tập có xác nhận của cơ sở thực tập / hoặc giáo viên hướng dẫn (theo mẫu TTCN-8)
 7. Bản báo cáo thực tập theo đề cương môn học
 8. Sinh viên bảo vệ tại bộ môn theo thời gian do bộ môn phụ trách quy định (tuần 17-18 năm học)
 B. Quy trình đăng ký thực tập kỹ thuật
 1. Sinh viên đăng ký học phần thực tập kỹ thuật trên trang SIS
 2. Sinh viên nộp đơn đăng ký thực tập vào học kỳ thực tập: tuần thứ 4 hoặc tuần 24 của năm học (theo mẫu TTKT-9) tại văn phòng giáo vụ Viện (203-C4). Sinh viên đăng ký tự đi thực tập tại cơ sở ngoài trường cần có chữ ký xác nhận của cơ sở thực tập.
 3. Thời gian thực tập tuần 21-22 hoặc tuần 45-46 của năm học
 4. Nhận quyết định thực tập trong học kỳ thực tập vào tuần 19 hoặc tuần 43 của năm học.
 5. Sau khi kết thúc thời gian thưc tập, sinh viên nộp về bộ môn phụ trách (nơi có giáo viên hướng dẫn) hồ sơ đăng ký bảo vệ. Hồ sơ bao gồm:
 6. Bản nhận xét quá trình thực tập có xác nhận của cơ sở thực tập / hoặc giáo viên hướng dẫn (theo mẫu TTKT-10)
 7. Bản báo cáo thực tập theo đề cương môn học
 8. Sinh viên bảo vệ tại bộ môn theo thời gian do bộ môn phụ trách quy định (tuần 23-24 hoặc tuần 47 của năm học). 
C. Quy trình đăng ký học phần "thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp" (dành cho sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư)
 1. Đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp trên trang SIS
 • Điều kiện đăng ký: Sinh viên không nợ quá 8 TC của những học phần không phải là điều kiện tiên quyết của ĐATN tại thời điểm xét tư cách nhận ĐATN.
 • Thời gian làm thực tập TN và đồ án tốt nghiệp tối thiểu 12 tuần (kể từ khi giao nhiệm vụ); trong đó thời gian thực tập 3 tuần
 1. Nộp đơn đăng ký thực tập và đồ án (theo mẫu TTTN-1) vào tuần 12 của học kỳ trước kỳ làm TT và ĐATN tại văn phòng giáo vụ Viện (P.203-C4). Cán bộ lớp tập hợp đơn và bản tổng hợp theo lớp (theo mẫu TH-4)
 2. Sinh viên đi thực tập ngoài trường cần có đơn xin thực tập tốt nghiệp có chữ ký xác nhận của đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn (TTTN-2) và nộp về phòng giáo vụ trước kỳ thực tập 3 tuần. 
 3. Nhận đề tài tốt nghiệp và quyết định thực tập tốt nghiệp vào đầu mỗi học kỳ: tuần 1-2 (học kỳ 1) và tuần 22-23 (học kỳ 2)
 4. Sau khi thưc tập xong, sinh viên nộp về bộ môn phụ trách (nơi có giáo viên hướng dẫn thực tập và đồ án tốt nghiệp) hồ sơ đăng ký bảo vệ bao gồm:
 • Bản nhận xét thực tập có xác nhận của cơ sở thực tập
 • Bản báo cáo thực tập theo đề cương môn học
 1. Sau khi hoàn thành đồ án, sinh viên nộp Bản đồ án hoàn thành có chữ ký của giáo viên hướng dẫn (2 bản) về bộ môn phụ trách vào tuần 19 hoặc tuần 42. Bảo vệ ĐATN thực hiện mỗi năm 2 đợt (tuần 21 và tuần 44 hàng năm).
D. Quy trình đăng ký đồ án tốt nghiệp (dành cho SV tốt nghiệp chương trình cử nhân)
 1. Đăng ký học phần đồ án tốt nghiệp trên trang SIS
 • Điều kiện đăng ký: Sinh viên không nợ quá 8 TC của những học phần không phải là điều kiện tiên quyết của ĐATN tại thời điểm xét tư cách nhận ĐATN.
 • Thời gian làm đồ án tốt nghiệp tối đa 12 tuần (kể từ khi giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp)
 1. Nộp đơn đăng ký làm đồ án TN (theo mẫu TTTN-1) vào tuần 12 của học kỳ trước kỳ làm TT và ĐATN tại văn phòng giáo vụ Viện (P.203-C4). Cán bộ lớp tập hợp đơn và bản tổng hợp theo lớp (theo mẫu TH-4).
 2. Nhận đề tài tốt nghiệp vào đầu mỗi học kỳ: tuần 1-2 (học kỳ 1) và tuần 22-23 (học kỳ 2)
 3. Sau khi hoàn thành đồ án, sinh viên nộp Bản đồ án hoàn thành có chữ ký của giáo viên hướng dẫn (2 bản) về bộ môn phụ trách vào tuần 19 hoặc tuần 42. Bảo vệ ĐATN thực hiện mỗi năm 2 đợt (tuần 21 và tuần 44 hàng năm).
E. Quy trình đăng ký đồ án chuyên ngành
 1. Đăng ký học phần đồ án chuyên ngành trên trang SIS
 2. Cán bộ lớp lập bản tổng hợp nguyện vọng theo lớp (theo mẫu TH-4) và gửi về văn phòng giáo vụ Viện (P.203-C4) vào tuần đầu của mỗi học kỳ
 3. Nhận bản phân công giáo viên hướng dẫn vào tuần đầu của mỗi học kỳ.
 
Viện CNSH-CNTP