Danh sách sinh viên trao đổi học tập năm 2018

01/03/2019

Danh sách sinh viên trao đổi năm 2018
Địa điểm đến học tập:  Faculty of Engineering, Niigata University

STT  Ảnh Họ và tên Thời gian trao đổi
1   Phạm Phú Lâm
Học viên Cao học
CB170128
10/7/2018-22/9/2018
2 Nguyễn Thị Ngọc Hợi
NCS khóa 2018
18/8/2018-19/2/2019
3   Nguyễn Hà Ngọc Anh
MSV. 20150094
Lớp Kỹ thuật sinh học
18/8/2018-28/8/2018
 
 
Viện CNSH & CNTP