Quy định công tác tổ chức thi

28/12/2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CN SINH HỌC- CN THỰC PHẨM   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––– –––––––––––––––––––––
  Hà Nội, ngày  06 tháng  04  năm  2011

QUY ĐỊNH
Về công tác tổ chức và thi giữa học phần và kết thúc học phần
(Ban hành kèm theo Quyết định 06-04/QĐ-ĐHBK-VCNSH-CNTP
ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Viện CN Sinh học – CN Thực phẩm)

Căn cứ  Quy chế Đào tạo Đại học, Cao đẳng theo học chế tín chỉ ban hành theo quyết định số 804/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 17/8/2007 và điều chỉnh, bổ sung theo quyết định số 710/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 15/7/2008 của Hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội;
Căn cứ vào quyết định số 2142/ QĐ-BGD & ĐT.TCCB ngày 15/ 06/ 1999 về việc thành lập Viện CN Sinh học – CN Thực phẩm của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;
Căn cứ quy chế quản lý của trường ĐHBK HN và nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện CN Sinh học – CN Thực phẩm, ĐHBKHN,
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích
Quy định này được xây dựng nhằm thống nhất phương thức tổ chức và thi giữa học phần và kết thúc học phần của các hệ đào tạo chính quy do Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ thực phẩm, trường ĐHBK Hà Nội quản lý nhằm đảm bảo tính chính xác, công bằng và khách quan đối với sinh viên.
Điều 2. Phạm vi áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các môn học thuộc khối kiến thức học của hệ đào tạo chính quy và cao đẳng tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội do Viện Công nghệ Sinh học- Công nghệ thực phẩm phụ trách.
Điều 3. Các chữ viết tắt
CBCT   : cán bộ coi thi
CBChT : cán bộ chấm thi
CBCPT : cán bộ chấm phúc tra
GVV    :  giáo vụ Viện
Chương 2
TỔ CHỨC THI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Điều 1. Hình thức tổ chức thi và đánh giá kết quả thi
Thi và đánh giá kết quả thi giữa học phần và kết thúc học phần có thể là tự luận, trắc nghiệm, tiểu luận … theo đúng quy định trong đề cương môn học.
Nhóm giảng viên phụ trách môn học  thống nhất nội dung giảng dạy, hình thức kiểm tra và đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ  vào tuần  thứ  nhất của học kỳ và nộp biên bản theo mẫu số ĐT-TCT1 nếu có sự thay đổi khác so với đề cương chi tiết.
Điều 2. Ra đề thi
1.    Sử dụng mẫu đề thi do  Viện quy định (mẫu số ĐT-TCT2)
2.    Bộ môn hoặc Nhóm chuyên môn tạo ngân hàng đề thi và đáp án môn học phù hợp đề cương môn học, từ đó lựa chọn thống nhất số câu hỏi/đề thi và số đề thi kèm theo đáp án.  Thực hiện quy trình ra đề thi đảm bảo tính bảo mật.
3.    Các cán bộ ra đề có trách nhiệm giải quyết các thắc mắc trong thời gian thi (nếu có)
Điều 3. Tổ chức coi thi
1.    Trên cơ sở danh sách sinh viên thi, trưởng bộ môn quyết định danh sách cán bộ coi thi đảm bảo tỷ lệ 01 CBCT/40 sinh viên.
2.    CBCT ký xác nhận khi nhận bảng điểm và đề thi trước ngày thi.
3.    CBCT cần thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng quy chế thi.
Điều 4. Chấm thi
1.    Việc tổ chức chấm thi do 01 CBChT/bài thi.
2.    Mỗi bài thi đều phải có điểm chi tiết theo đúng đáp án, đồng thời phải có chữ ký của CBChT
3.    CBChT đảm bảo nộp bài thi đúng thời hạn quy định.
Điều 5. Phúc tra bài thi
1.    Giáo vụ viện tập hợp đơn phúc tra và bàn giao cho Bộ môn phụ trách môn học.
2.    Kết quả trước và sau khi phúc tra cần được ghi rõ và có giải trình về sự khác nhau (nếu có) vào trong biên bản chấm phúc tra.
Chương 3
CÔNG TÁC LƯU TRỮ HỒ SƠ THI VÀ BÀI THI
Điều 1. Lưu trữ hồ sơ thi
1.    Giáo vụ Viện chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ của môn thi bao gồm:
- Biên bản giao nhận đề thi, bài thi,
- Bảng điểm lần 1 và bảng điểm phúc tra cùng biên bản (nếu có).
- Danh sách CBCT theo phòng thi
Hồ sơ thi được lưu trong thời gian 02 năm tính từ ngày thi.
2.    Bản điểm gốc nộp về Phòng Đào tạo Đại học. Bản photo bảng điểm được lưu tại giáo vụ viện 05 năm.
Điều 2. Lưu trữ bài thi
Túi bài thi được lưu tại bộ môn phụ trách môn học cùng với bản photo bảng điểm, đề thi, đáp án, được lưu trong thời gian 02 năm tính từ ngày thi.
Chương 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 1. Điều khoản thi hành
Quy định này được áp dụng tạm thời cho học kỳ II năm học 2010-2011.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Tất cả các  giảng viên, trưởng nhóm môn học, tổ trưởng bộ môn, giáo vụ viện chịu trách nhiệm thực hiện quy định này.
 
Nơi nhận:
- Như điều 2 chương 4;
- Lưu: VPV.
VIỆN TRƯỞNG