Thông báo về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2014B

15/10/2014
THÔNG BÁO
Về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2014B
Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện CNSH-CNTP quy định việc tổ chức giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên khóa 2014B như sau:
  • Học viên đăng ký chọn đề tài trong danh mục hướng nghiên cứu và đề tài nghiên cứu của cán bộ trong viện (Danh mục này được giáo vụ Viện cung cấp sau 1-2 tuần nhập học)
  • Mỗi học viên được đăng ký một đề tài
  • Học viên có thể viết đơn đề xuất đề tài để viện xem xét và phân công người hướng dẫn.
  • Nếu có nhiều học viên cùng đăng ký một đề tài, người hướng dẫn của đề tài đó có quyền quyết định chọn học viên thực hiện, các học viên còn lại phải chuyển sang chọn đề tài khác. Mỗi giáo viên hướng dẫn không quá 3 học viên.
  • Học viên liên hệ trực tiếp với người hướng dẫn để đăng ký xác nhận đề tài, lập đề cương nghiên cứu.
  • Đối với học viên là cán bộ của các Viện nghiên cứu, trường Đại học (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan) có thể được nhận đề tài nghiên cứu tại đơn vị đang làm việc. Trong trường hợp học viên làm đề tài ngoài trường, cần có 2 giáo viên hướng dẫn: một cán bộ hướng dẫn của trường và một cán bộ hướng dẫn của đơn vị  ngoài (yêu cầu người hướng dẫn có học vị Tiến sĩ- nộp bản lý lịch khoa học). Yêu cầu đơn vị ngoài trường có người hướng dẫn ký kết hợp đồng với viện.
Học viên cao học khóa 2014B xem chi tiết qui trình và danh sách đề tài trong các file sau:
Quy trình đăng kí nhận đề tài
Danh sách đề tài và GVHD
Viện CNSH-CNTP