Thông báo đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở, NCS Lê Thanh Hải Hà

10/03/2020
Viện CNSH & CNTP trận trọng thông báo buổi đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Lê Thanh Hải Hà, ngành Công nghệ sinh học, mã số 9420201 với đề tài
 
NGHIÊN CỨU THU NHẬN CHẾ PHẨM SINH HỌC NPV BẰNG KỸ THUẬT NHÂN SINH KHỐI TẾ BÀO SÂU KHOANG

Thời gian: 8h30 ngày 10 tháng 03 năm 2020
Địa điểm: Phòng 318-C1, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Trân trọng
Viện CNSH & CNTP