Từ học kỳ 20191, tất cả sinh viên và học viên sẽ sử dụng chung một mẫu Template khi format văn bản, in và đóng quyển Đồ án tốt nghiệp/luận văn thạc sỹ.