Các mẫu văn bản được áp dụng theo thông tư 01.2011
QUY ĐỊNH Về công tác tổ chức và thi giữa học phần và kết thúc học phần (Ban hành kèm theo Quyết định 06-04/QĐ-ĐHBK-VCNSH-CNTP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Viện CN Sinh học – CN Thực phẩm)
Ban hành các mẫu văn bản áp dụng tại Viện CNSH-CNTP..