QUY ĐỊNH Về công tác tổ chức và thi giữa học phần và kết thúc học phần (Ban hành kèm theo Quyết định 06-04/QĐ-ĐHBK-VCNSH-CNTP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Viện CN Sinh học – CN Thực phẩm)